ORDRE UNI/73/2004, de 18 de març, per la qual es revoca l'autorització al centre Escuela de Administración de Empresas (EAE) per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE UNI/73/2004, de 18 de març, per la qual es revoca l'autorització al centre Escuela de Administración de Empresas (EAE) per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration.

El centre Escuela de Administración de Empresas (EAE) va ser autoritzat, per Resolució del comissionat per a Universitats i Recerca de 30 d'octubre de 1996 (DOGC núm. 2278, de 8.11.1996), per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration, segons el conveni signat amb la Nottingham Trent University de Gran Bretanya, d'acord amb el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris.

Atès que el centre Escuela de Administración de Empresas (EAE) va deixar d'oferir els estudis esmentats per als alumnes de nou ingrés a partir del curs acadèmic 1997-98;

D'acord amb l'article 113.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es revoca, per cessament dels ensenyaments, l'autorització atorgada al centre Escuela de Administración de Empresas (EAE) per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration.

Article 2

L'Escuela de Administración de Empresas (EAE) ha de garantir que el centre funcionarà durant el temps necessari per permetre que els alumnes que han iniciat els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration puguin finalitzar-los, amb un rendiment acadèmic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA