ORDRE BEF/319/2004, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de la prestació econòmica a famílies en situació d'especial vulnerabilitat amb part o adopció múltiple de tres o més infants menors de dotze anys, i s'obre la convocatòria per a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

BEF/319/2004, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessiÛ de la prestaciÛ econÚmica a famÌlies en situaciÛ d'especial vulnerabilitat amb part o adopciÛ m˙ltiple de tres o mÈs infants menors de dotze anys, i s'obre la convocatÚria per a l'any 2004.

El Departament de Benestar i FamÌlia, mitjanÁant la Secretaria de la FamÌlia creada pel Decret 93/2000, de 22 de febrer, tÈ, entre altres competËncies, la de donar suport a les famÌlies. En el desenvolupament d'aquesta tasca, es tÈ en compte l'evoluciÛ del concepte de famÌlia cap a un de mÈs ampli que inclou diverses tipologies de famÌlies, aixÌ com la protecciÛ especÌfica que han de rebre els infants i aquells nuclis familiars on puguin concÛrrer circumst‡ncies negatives que els fan especialment vulnerables.

Al llarg d'aquests darrers anys, s'ha constatat que hi ha una relaciÛ significativa entre el nombre d'infants nascuts en parts m˙ltiples i l'augment, en el si de les famÌlies, de les dificultatseconÚmiques. AixÌ, a mÈs infants, les famÌlies indiquen mÈs problemes de caire econÚmic.

Aquesta circumst‡ncia, unida a la possible concurrËncia en la famÌlia d'altres factors que hi incideixen negativament, pot conduir-la a situacions de pobresa i d'exclusiÛ social. Aquest fet Ès encara mÈs greu si es tÈ en compte que sÛn famÌlies nombroses per raÛ del nombre elevat d'infants.

Les administracions p˙bliques tenen l'obligaciÛ de prevenir i evitar el risc d'exclusiÛ social tant dels infants com de les persones que se'n fan c‡rrec.

Aquesta obligaciÛ, a nivell internacional, ve imposada per la ConvenciÛ sobre els drets de l'infant adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, que estableix que, en totes les accions que concerneixen l'infant, la consideraciÛ principal ha de ser l'interËs primordial de l'infant. Aquesta ConvenciÛ tambÈ incideix en la necessitat que els estats membres es comprometin a assegurar als infants tota la protecciÛ i atenciÛnecess‡ries per a llur benestar.

Pel que fa a l'‡mbit estatal, la ConstituciÛ espanyola preveu, a l'article 39, que els poders p˙blics assegurin la protecciÛ social, econÚmica i jurÌdica de la famÌlia, com tambÈ la protecciÛ integral dels fills, iguals davant la llei amb independËncia de la filiaciÛ.

A nivell autonÚmic, l'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, com a poder p˙blic i en l'‡mbit de la seva competËncia, promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en quË aquest s'integra siguin reals i efectives i remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud. Igualment, l'article 9.25 de l'Estatut estableix que la Generalitat de Catalunya tÈ competËncia exclusiva en matËria d'assistËncia social.

En aquesta lÌnia de protecciÛ dels infants i de suport a les famÌlies, mereix especial consideraciÛ la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famÌlies. L'aprovaciÛ i l'entrada en vigor recent d'aquesta Llei ha suposat un pas important en l'establiment de les bases i les mesures per a una polÌtica de suport i protecciÛ a les famÌlies. Aquesta Llei determina els drets i les prestacions destinats a donar suport a les famÌlies, per tal de millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquestes i la protecciÛ dels seus membres.

En concret, el tÌtol II regula les prestacions econÚmiques, entre les quals convÈ destacar, als efectes d'aquesta Ordre, la prestaciÛ econÚmica per infant a c‡rrec contemplada a l'article 10 i la prestaciÛ econÚmica per part o adopciÛ m˙ltiple, recollida a l'article 11. A mÈs, tambÈ cal tenir en compte el que preveu l'article 40 relatiu als principis informadors de les mesures de protecciÛde famÌlies amb persones en situaciÛ de risc d'exclusiÛ social; la disposiciÛ addicional tercera que preveu que, en el desplegament reglamentari, es tingui en compte la problem‡tica especÌfica de les famÌlies monoparentals i famÌlies nombroses, per tal de fer efectiu el principi d'igualtat establert per l'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; i la disposiciÛ addicional cinquena sobre l'extensiÛ de les prestacions econÚmiques a altres col∑lectius familiars i a altres franges d'edat,d'acord amb les disponibilitats pressupost‡ries.

Per tant, la prestaciÛ econÚmica contemplada en aquesta Ordre pretÈn donar suport econÚmic a les famÌlies per atendre les despeses ocasionades pel naixement o adopciÛ simult‡nia de tres o mÈs fills ofilles, per compensar l'esforÁ que aquesta circumst‡ncia suposa per aquestes famÌlies i per evitar situacions de precarietat econÚmica i exclusiÛ social.

Atesa la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004;

AtËs el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de finances p˙bliques de Catalunya;

En ˙s de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatÚria per a la concessiÛ, segons les disponibilitats pressupost‡ries, de la prestaciÛ econÚmica a famÌlies en situaciÛ d'especial vulnerabilitat amb part o adopciÛ m˙ltiple de tres o mÈs infants menors de dotze anys i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatÚria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Partida pressupost‡ria i quantia

2.1††La partida del pressupost de la Generalitat per al 2004 amb c‡rrec a la qual s'imputa la prestaciÛ econÚmica a famÌlies en situaciÛ d'especial vulnerabilitat amb part o adopciÛ m˙ltiple de tres o mÈs infants menors de dotze anys Ès BE05 D/480000100/3132.

2.2††La quantiainicial disponible Ès de 197.166,58 euros.

2.3††El crËdit inicial disponible es podr‡ modificar amb subjecciÛ a la normativa aplicable.

Article 3

Termini

El termini de presentaciÛ de les sol∑licituds Ès de l'endem‡ de la data de publicaciÛ d'aquesta Ordre al DOGC fins al 30 d'octubre de 2004.

Article 4

TramitaciÛ i resoluciÛ

4.1††La tramitaciÛ de les sol∑licituds correspon a la Secretaria de la FamÌlia i la resoluciÛ a la persona titular de la Secretaria de la FamÌlia.

4.2††El terminim‡xim per emetre i notificar la resoluciÛ finalitzar‡ el 15 de desembre de 2004.

4.3††Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resoluciÛ expressa, s'entendr‡ desestimada la sol∑licitud d'atorgament de la prestaciÛ econÚmica per a famÌlies en situaciÛ d'especial vulnerabilitat amb part o adopciÛ m˙ltiple de tres o mÈs infants menors de dotze anys.

Article 5

NotificaciÛ

La resoluciÛ es notificar‡ als interessats per correu certificat. Contra la resoluciÛ, que no exhaureix lavia administrativa, es pot...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA