DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Data d'entrada en vigor:01 de desembre de 2010
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

D'acord amb l'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya té competències exclusives, compartides i d'execució en matèria d'ensenyament no universitari. D'altra banda, l'article 136 atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, i la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública, sobre l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que l'autonomia de cada centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu. L'exercici de l'autonomia als centres públics exigeix a les direccions dels centres desenvolupar lideratge educatiu, la qual cosa comporta disposar de capacitats i competències professionals específiques per formular i desenvolupar propostes pedagògiques, organitzatives i de gestió al servei de l'assoliment de l'excel·lència pedagògica en un context d'equitat. Així mateix, l'exercici del lideratge en els centres educatius s'orienta a estimular la participació de la comunitat escolar, especialment en el consell escolar i en el claustre, d'acord amb el que estableixen les lleis.

D'altra banda, la Llei d'educació estableix els òrgans de govern dels centres educatius públics i determina les funcions de la direcció d'aquests centres, i les estén als àmbits de la representació, del lideratge pedagògic i de la comunitat escolar i a l'àmbit de la gestió. Així mateix, determina el procediment de selecció i nomenament de directors i directores, procediment en relació amb el qual té un paper rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, els criteris generals que han de regir la formació inicial i permanent de les direccions dels centres públics i els efectes de l'avaluació positiva de l'exercici de la direcció.

Finalment, l'article 116 de la Llei d'educació determina que el Govern ha d'establir un règim jurídic específic del personal directiu docent, els criteris i el procediment per determinar la condició de personal directiu professional docent dels funcionaris que ocupen o han ocupat la direcció d'un centre educatiu i els efectes que ha de tenir sobre la carrera professional docent d'aquests funcionaris.

D'acord amb l'article 93 de la Llei d'educació, les administracions han de garantir que els centres educatius públics, especialment en la mesura que estan integrats en la prestació del servei d'educació de Catalunya, esdevinguin referents de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i equitat que la llei determina. Amb aquests efectes, la Llei d'educació regula, entre altres aspectes, la direcció dels centres públics. Aquest Decret, en desplegament de la Llei d'educació, precisa les funcions i atribucions de les direccions dels centres públics, amb especial atenció al centres de què és titular la Generalitat, i en regula el procediment de selecció i nomenament, amb estricte respecte al que determinen les lleis bàsiques en aquesta matèria. També estableix les característiques de la formació inicial i permanent per a exercir la direcció de centres públics i el marc reglamentari per al reconeixement de l'exercici de la direcció. La pràctica directiva, l'avaluació del seu exercici i els elements de formació inicial i permanents que s'hi relacionen s'entenen en el context de l'exercici del lideratge educatiu, que en els centres ha d'adoptar les característiques que defineixen el lideratge distribuït.

Per a l'exercici de la direcció dels centres públics és especialment rellevant el projecte de direcció que haurà presentat a la comissió de selecció el candidat o candidata que s'ha seleccionat. El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l'estructura organitzativa del centre en aquell període. El projecte ha d'incloure indicadors, derivats dels del projecte educatiu, que han d'esdevenir referents en l'avaluació de l'exercici de la direcció a les acaballes del mandat. El resultat d'aquesta avaluació és la base del reconeixement posterior de la funció directiva exercida. Així mateix, els projectes de direcció poden incorporar propostes i línies de renovació del projecte educatiu del centre, per la qual cosa no són només un instrument de referència passiu, sinó un instrument actiu per a l'exercici de la direcció.

Les funcions, els procediments de selecció, la formació requerida i els criteris de reconeixement de l'exercici de la direcció aconsellen que aquest vessant de l'exercici de la funció pública docent adquireixi progressivament un caràcter especialitzat o professional, que ha de permetre al sistema aprofitar de la millor manera possible la inversió en la formació i en l'aprenentatge de determinats funcionaris docents a través de l'exercici de la direcció. És en aquest sentit que aquest Decret també estableix el règim jurídic específic de la condició de personal directiu professional docent dins del funcionariat públic docent.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe de la Comissió de Govern Local, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Principis generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquest Decret és la regulació de la direcció de centres educatius públics de què és titular la Generalitat de Catalunya, la seva selecció, nomenament, cessament, reconeixement, formació, exercici i avaluació, així com el règim jurídic específic de la condició de directiu professional docent.

Article 2

Exercici de la direcció

2.1 La direcció dels centres públics l'exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o directora, en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i del projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

2.2 L'exercici de la direcció per part de personal directiu professional docent comporta, a banda de les funcions, competències i atribucions que s'estableixen amb caràcter general per a totes les direccions de centre, dur a terme les altres que específicament se'ls atribueixin.

2.3 La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al control acadèmic i administratiu de l'administració, i s'exerceix en el context de l'autonomia dels centres. Les direccions responen del grau d'assoliment dels objectius del projecte educatiu d'acord amb el projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei, i a l'administració educativa de la seva gestió, dels resultats obtinguts, i, quan escaigui, de l'aplicació dels acords de corresponsabilitat, mitjançant els pertinents processos d'avaluació.

Capítol 2

Funcions i atribucions de la direcció

Article 3

Funcions i atribucions

3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l'exercici de les funcions de representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d'organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.

3.2 Les funcions de la direcció s'exerceixen en el marc reglamentari de l'autonomia dels centres públics i comporten l'exercici d'un lideratge distribuït i del treball en equip d'acord amb el que s'estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l'equip directiu i, si s'escau, del consell de direcció.

Article 4

Consideració d'autoritat pública

4.1 La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l'interès superior de l'infant.

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l'Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l'exercici eficient i eficaç de les seves funcions.

Article 5

Funcions de representació

5.1 La direcció d'un centre públic representa ordinàriament l'Administració educativa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA