LLEI 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, reguladora de l'elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, reguladora de l'elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística d'interès de la Generalitat.

La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, va crear el marc legal adequat per a desenvolupar aquesta competència estatutària i posar a disposició de tota la societat una informació completa i objectiva, reflex fidel de la realitat i base fonamental per a programar l'activitat pública al servei de la ciutadania (complint les exigències que imposa la introducció del principi d'accés públic i igual a les dades resultants de l'estudi científic de la societat catalana) i també per a adequar el marc normatiu anterior als canvis propis de l'àmbit estadístic: entre d'altres, la consolidació del sistema estadístic català, el pes creixent de la informació estadística en la definició dels projectes públics i privats, i les noves tecnologies de tractament i difusió d'informació; tot això, a partir del mandat legal incorporat en la Llei 9/1996, del 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Tanmateix, la Llei 23/1998 fa una excepció expressa sobre el seu àmbit d'aplicació als sondeigs i a les enquestes electorals. Els estudis de l'opinió pública, fins avui, havien estat poc regulats a les administracions públiques de Catalunya.

L'opció que s'adopta en aquesta Llei és ampliar l'àmbit conceptual i normatiu de l'estadística perquè comprengui també els estudis d'opinió pública; d'aquesta manera, les capacitats tècniques per als treballs estadístics que ja tenen la Generalitat i altres institucions catalanes inclourien també les activitats d'elaboració d'estudis d'opinió pública. Així mateix, el model ja consolidat de relacions interinstitucionals creat per a l'estadística oficial en el marc del sistema estadístic de Catalunya, que ha demostrat la seva eficàcia, també pot incloure, d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei, les activitats d'estudi de l'opinió pública.

Per a això, sembla aconsellable que la Generalitat encarregui l'elaboració d'aquests estudis d'opinió a un organisme oficial com l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), de la mateixa manera que el Govern de l'Estat disposa del Centre d'Investigacions Sociològiques.

Es tracta d'enquestes i estudis d'opinió que tenen per objecte les preferències i les prioritats polítiques o socials dels ciutadans, la valoració de determinats serveis públics, etc. El resultat d'aquestes enquestes és bàsic per a planificar correctament l'acció política i de l'administració. En una societat democràtica com la nostra és natural que aquests resultats siguin públics, ja que totes les forces polítiques, els estudiosos i els ciutadans en general tenen dret a conèixer els estudis d'opinió que es duen a terme amb càrrec als recursos públics. Altrament, es podrien produir abusos d'utilització dels esmentats estudis amb finalitats partidistes. A més, les enquestes que depenen de la Generalitat s'han de caracteritzar pel rigor i l'equanimitat; aquesta és l'única manera que una enquesta pugui ésser aprofitada per a investigacions acadèmiques posteriors i per a resoldre realment i efectivament els problemes de la nostra societat.

Així mateix, cal regular les relacions entre els subministradors de les dades i els usuaris de la informació amb l'òrgan que desenvolupa i executa l'activitat enquestadora, normalitzant els requisits del subministrament de dades, la publicació i la difusió adequada dels resultats, i la preservació en tot moment del secret degut. L'experiència que el Govern de la Generalitat ha acumulat fins ara i la notable importància política i social que han adquirit els seus estudis aconsellen dotar aquest àmbit d'una regulació jurídica que, bo i mantenint la seva naturalesa i les seves funcions, precisi millor els termes de l'accés públic als resultats de les enquestes i asseguri una vinculació més gran amb el Parlament de Catalunya, amb la finalitat de facilitar que la societat catalana conegui millor els seus representants.

Amb aquesta Llei s'articula la planificació de l'activitat d'elaboració d'estudis d'opinió en el marc ja consolidat i validat del Programa anual d'actuació estadística, que és aprovat cada any pel Govern, com a instrument per a ordenar i planificar aquesta activitat, i es regula també legalment el nou Registre Públic d'Estudis d'Opinió, que substitueix a partir d'ara el Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió, que s'havia creat per decret, i que ha de contenir les dades de totes les enquestes i tots els estudis científics de coneixement de la nostra realitat social.

Aquesta Llei, doncs, encomana l'elaboració de les enquestes a l'Institut d'Estadística de la Generalitat (Idescat), creat per la Llei 14/1987, del 9 de juliol, d'estadística, i fet realitat amb l'entrada en vigor del Decret 341/1989, de l'11 de desembre, de creació d'aquest institut. Totes aquestes disposicions s'incorporen i s'actualitzen en la vigent Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, la qual es modifica amb aquesta Llei.

Article 1

Modificació de l'article 5 de la Llei 23/1998

Es modifica l'article 5 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"1. Són també objecte d'aquesta Llei i tenen la consideració d'estadístiques d'interès de la Generalitat les que proporcionen informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi les que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar; sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques, comunitàries i electorals, i són declarades com a tals per alguna de les vies que estableix aquesta Llei.

2. Les estadístiques a què fa referència l'apartat 1 s'anomenen .estudis d'opinió d'interès de la Generalitat'.

Article 2

Addició d'un nou capítol V bis a la Llei 23/1998

S'afegeix un nou capítol V bis a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, amb el text següent:

"Capítol V bis

"L'obtenció i el subministrament d'informació en els estudis d'opinió

"Article 39 bis

"1. Les disposicions del capítol V no són aplicables als estudis d'opinió d'interès de la Generalitat.

"2. Els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat s'han de desplegar per via reglamentària seguint els principis que estableix aquest article.

"3. La resposta dels ciutadans a les demandes d'informació per a estudis d'opinió d'interès de la Generalitat és sempre voluntària.

"4. Els ciutadans poden acollir-se al dret de no respondre una pregunta determinada.

"5. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació per a estudis d'opinió d'interès de la Generalitat han de llegir de viva veu la declaració següent a les persones a les quals es demana informació:

"a) .Les informacions que se us demanen són per a elaborar un estudi d'opinió oficial.'

"b) .L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir el vostre anonimat i al secret estadístic, és a dir, a no divulgar de cap manera les vostres respostes individuals i a no utilitzar-les per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'un estudi d'opinió oficial.'

"c) .Teniu dret a no respondre totes o algunes de les preguntes.'

"6. El contingut de la declaració a què fa referència l'apartat 5 s'ha d'atenir a la forma que s'exigeix legalment, expressada de manera comprensible per a la persona afectada.

7. Si la informació es requereix per mitjà d'un qüestionari escrit o un altre suport de text, l'advertiment a què fa referència l'apartat 5 ha de constar en la primera pàgina.

Article 3

Addició d'un nou capítol VII bis a la Llei 23/1998

S'afegeix un nou capítol VII bis a la Llei 23/1998, amb el text següent:

"Capítol VII bis

"Registre Públic d'Estudis d'Opinió

"Article 55 bis

"1. Els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat s'han d'arxivar en el Registre Públic d'Estudis d'Opinió una vegada n'hagi conclòs el procés d'elaboració tècnica.

"2. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, que ho sol·liciti pot obtenir informació sobre els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat en les mateixes condicions que la resta de la informació estadística d'interès de la Generalitat.

"3. L'accés als resultats dels estudis d'opinió d'interès de la Generalitat s'ha de poder fer en tot cas en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data de finalització dels treballs de camp.

"4. Pel que fa als estudis d'opinió de caràcter electoral i polític, sens perjudici del que es disposa en els apartats 1, 2 i 3, l'Institut d'Estadística de Catalunya ha de trametre al Parlament de Catalunya un avançament provisional dels resultats dels estudis d'opinió d'interès de la Generalitat que facin referència a la intenció de vot i a la valoració de partits i de líders polítics, en un termini no superior a dos mesos des de la finalització dels treballs de camp.

5. L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de traslladar al Parlament cada tres mesos la relació circumstanciada dels estudis d'opinió d'interès de la Generalitat finalitzats i entrats al Registre.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera

Modificació de l'estructura orgànica de l'Idescat

S'autoritza el Govern a modificar l'estructura orgànica de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i a dictar totes les disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta Llei que calguin.

Segona

Increment de la despesa

Les disposicions d'aquesta Llei que impliquin increment de la despesa de la Generalitat no són vigents fins a l'exercici pressupostari següent a la promulgació d'aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya