DECRET 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.

Data d'entrada en vigor:04 de juny de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.

I

La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat al llarg del temps un cos normatiu que regula les diferents àrees vinculades a l'activitat econòmica. La regulació ha permès assolir finalitats públiques compartides, millorar els estàndards socials i protegir el medi ambient, i paral·lelament ha produït un impacte en els diferents agents econòmics. Actualment, la sensibilitat cap al nostre model de desenvolupament no ha variat, però s'ha introduït, a la vegada, la necessitat d'assolir els mateixos objectius d'una manera més eficient, minimitzant el cost administratiu de les normes. Si la regulació no es dissenya correctament pot imposar costos excessius a les empreses i la ciutadania i afectar negativament la productivitat. Per tant, el Govern ha de trobar un equilibri, oferint una protecció adequada però assegurant-se que l'impacte en l'objecte de la regulació és proporcional i té els menors efectes negatius possibles. Aquest parer és compartit per la societat, que exigeix que s'avanci en el sentit indicat.

Amb el pas del temps i els canvis en l'entorn, algunes regulacions administratives poden perdre la finalitat pública que tenien originàriament. Cal, per tant, que l'Administració revisi periòdicament les seves actuacions per tal de suprimir aquells processos que han perdut la finalitat pública original. Això és especialment necessari en el moment actual, ja que vivim en una societat caracteritzada per un gran dinamisme de l'entorn.

A part d'això, els processos que es mantenen s'han de revisar per adequar-ne la gestió administrativa als requeriments d'eficàcia i eficiència que les normes imposen a l'activitat de l'Administració pública. Simplificant, podríem dir que l'Administració pot actuar per verificar el compliment de la normativa establerta, per part de la ciutadania i dels agents econòmics, a través de dos models:

  1. Un model simple, que es basa en declaracions de la persona titular, on la comprovació de la correcció de les dades declarades i el control del compliment normatiu es fa amb posterioritat. Aquest model es fonamenta en l'assumpció de responsabilitats per les persones interessades que intervenen en el procés.

  2. Un model complex, quan l'impacte de les activitats, instal·lacions, etc., sobre el medi, sobre les persones o sobre els béns, fa altament recomanable que abans de l'inici de l'activitat es verifiqui que compleix les normes. Aquests processos no es poden resoldre en un primer contacte i suposen l'autorització administrativa expressa i el control previ de l'activitat.

L'experiència acumulada en matèria de simplificació administrativa permet establir que el model simple, amb control posterior, basat en la comunicació i la declaració, permet la reducció de càrregues per a la ciutadania i les empreses. El model simple té dos estadis. En una primera fase, la persona titular de l'activitat presenta la documentació que acredita el compliment dels requisits previstos a la normativa vigent i l'Administració comprova la documentació presentada i resol en el primer contacte. Aquest estadi és el que l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) aplica en els processos que resol des de fa 15 anys. La segona fase, que introdueix aquest Decret, consisteix en el fet que, a més, la persona titular no hagi de presentar la documentació que acrediti el compliment de la normativa. Només ha de declarar que té la documentació i, si s'escau, autoritzar, si això és possible, que se'n faci la comprovació per mitjans telemàtics, ja que la persona titular és la responsable del compliment de la normativa. La responsabilitat del compliment dels requisits previstos a la normativa vigent es manté mentre duri l'exercici de l'activitat. L'incompliment de la normativa o l'aportació de dades falses referides al seu compliment poden constituir infracció administrativa, en els termes que determini la legislació que sigui d'aplicació. En qualsevol cas, per tal de garantir el compliment de les condicions establertes normativament i, conseqüentment, la protecció del bé públic que la normativa persegueix, normalment caldrà que l'Administració controli aquest compliment després de la resolució.

Òbviament, no es pot aplicar aquest model a tots els procediments però sí a la gran majoria. Cal tenir en compte, a més, que el model simple facilita que l'Administració i les persones interessades es puguin relacionar per mitjans electrònics. Des del punt de vista de l'atenció presencial, aquest model simple s'adiu amb la figura de les oficines integrades de gestió creades a través del Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya, signat el 5 de juliol de 2007 i publicat mitjançant la Resolució PRE/2318/2007, de 6 de juliol. La xarxa d'oficines OGE serien, de fet, les oficines integrades de gestió per a l'àmbit empresarial.

La simplificació dels procediments administratius que tramita l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'activitat econòmica constitueix, de fet, un desenvolupament de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit dels procediments concrets als quals s'introdueixen les mesures simplificadores. En aquest sentit, les modificacions que es pretenen incorporar en aquest Decret s'ajusten a la legislació general en matèria de procediment administratiu aplicable a l'Administració de la Generalitat.

II

Amb aquest Decret es persegueixen, bàsicament, quatre finalitats:

En primer lloc, eliminar procediments que es considera que ja no tenen finalitat pública. Així s'aconsegueix una important disminució de càrregues administratives per a la ciutadania i les empreses.

En segon lloc, simplificar un elevat nombre de procediments administratius i fer que es resolguin en un primer i únic contacte amb la persona interessada, allò que el decret anomena resolució en el frontal de tramitació. Amb aquest Decret, un gran nombre de tràmits administratius que han de fer les empreses es podran resoldre en el moment de la sol·licitud. Alhora, aquesta simplificació permet introduir de forma realista la tramitació telemàtica: sense un grau elevat de simplificació en la tramitació no es pot avançar en l'Administració electrònica.

En tercer lloc, establir el model de relació entre les empreses i l'Administració de la Generalitat. Aquest model ha de ser integrador de serveis, ha de permetre que l'empresa es relacioni amb l'Administració amb el menor cost possible. Aquest cost administratiu es valora en dos vectors: temps i espai. Per una banda, cal reduir el temps que l'empresa destina a subministrar dades a l'Administració, a emplenar formularis, a recopilar documentació o a informar-se sobre què ha de fer. Per l'altra, cal reduir la distància a què l'empresa s'ha de desplaçar per a relacionar-se amb l'Administració: disponibilitat de la xarxa de l'Oficina de Gestió Empresarial i ús de les tecnologies de la informació, que apropen l'Administració fins a l'oficina de l'empresa.

I en quart lloc, constituir l'inici d'un mecanisme de transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI), que prescriu l'eliminació de la regulació que contingui barreres proteccionistes en el sector serveis, però també d'obstacles i càrregues administratives (registres, autoritzacions, etc.). Tot i que la Directiva només obliga a reduir traves i càrregues per als prestadors de serveis d'altres estats membres, ha estat voluntat del Govern de la Generalitat que determinades càrregues no es mantinguin tampoc per als prestadors de serveis nacionals.

III

Aquest Decret té sis capítols.

El capítol I recull la finalitat i l'objecte del decret, que no són altres que facilitar i simplificar la relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els subjectes de l'activitat econòmica. També es recull l'obligació, a l'hora d'elaborar normativa que afecti l'activitat econòmica, de redactar un informe d'avaluació de l'impacte de la nova regulació, seguint els criteris establerts en la Guia de bones pràctiques en l'elaboració i revisió normativa, i també de quantificar els costos administratius que la nova norma genera a les empreses. Incidir en aquest punt és vital. Cada any es dicten normes que imposen noves càrregues a les empreses i a la ciutadania, que se sumen a les existents, ja que no sempre van acompanyades de la derogació de la regulació en vigor. Per això és tant o més important prevenir que no es generin noves càrregues com eliminar o reduir les ja existents. Les actuacions ex-ante, que es fan en el procés d'elaboració de les normes, seguint els principis i aplicant els criteris que permeten obtenir una regulació de qualitat, poden garantir un marc regulador respectuós amb l'activitat econòmica, sense renunciar a les finalitats públiques que la norma persegueixi.

El capítol II es dedica a la simplificació administrativa, en el vessant d'eliminació de tràmits. Regula la declaració responsable, figura que permetrà que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA