DECRET 175/1980, de 3 d'octubre, regulant la concessió d'emissores de radiodifusió, institucionals i privades, en ones mètriques amb modulació de freqüència. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 93, p. 1442, de 12.11.1980).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El Decret del Ministeri de la Presidència del Govern de 27 d'octubre de 1978 aprovà el Pla Tècnic de la radiodifusió espanyola, per tal d'ajustar-la als acords de la Conferència de G inebra, signats el 22 de novembre de 1975.

Pel que fa referència a la radiodifusió sonora en ones mètriques, aquest Decret fixava les bases d'una efectiva promoció d'emissores en freqüència modulada, dintre de les limitacions existents per a la utilització de l'espectre radioelèctric en la banda corresponent, tot determinant que la Direcció General de Radiodifusió i Televisió elaborarà i proposarà al Ministeri de Cultura un pla de distribució de freqüències i d'instal·lacions per a tot l'Estat, en el qual es precisarà el nombre d'emissores que podran ésser autoritzades, llur potència i la distància a salvar entre elles.

El Decret de Presidència del Govern de 8 de juny de 1979 establia el Pla Tècnic Transitori del Servei Públic de Radiodifusió Sonora en Ones Mètriques amb Modulació de Freqüència, en el qual s'aprovava el pla d'instal·lació amb caràcter definitiu en allò que no contradigués l'Estatut de Radiodifusió Espanyola, on es disposava que les emissores amb modulació de freqüència podrien ser explotades directament per l'Estat o, mitjançant concessió administrativa, per institucions o empreses privades; que el Govern podrà atorgar, discrecionalment, la concessió; que tant les emissores ja existents com les de nova creació seran programades atenent la necessitat d'informació i actualitat local, dintre de l'àmbit cultural del territori en què es trobin i que el pla d'instal·lació d'emissores en FM, llur distribució i situació geogràfica, seran establertes pel Ministeri de Cultura.

En aquest sentit, la Disposició Addicional primera de la Llei 4/1980, de 10 de gener, d'Estatut de la Ràdio i la Televisió, estableix que correspon al Govern l'atribució de freqüències i potències d'acord amb els convenis internacionals sobre Radiodifusió.

Per tant, atès que l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, pertoca a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim de radiodifusió, en els termes establerts en la Llei de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió;

Atès l'article 11.b del Decret de 18 de març de 1978, aprovant el Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya;

Atès també l'article 2 del mateix Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya;

Vist el Decret de 23 de juny de 1980, d'estructuració orgànica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- El Govern de la Generalitat serà qui

atorgarà a Catalunya les concessions per a la instal·lació i el funcionament d'emissores de radiodifusió en ones mètriques amb modulació de freqüència, en les condicions que s'estableixin i previ l'acompliment dels requisits fixats per aquest Decret.

Article segon.

- El Govern de la Generalitat, en la

concessió d'emissores de FM, s'adequarà al quadre de potències i freqüències aprovades pel Govern de l'Estat, en aplicació dels acords i convenis internacionals i les resolucions o directrius dels òrgans internacionals als quals pertany l'Estat espanyol i als quals està vinculat.

Article tercer.

- El Departament de Cultura i Mitjans de

Comunicació, a instància de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, adoptarà les mesures necessàries per interrompre tota emissora clandestina i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA