DECRET 39/2010, de 16 de març, pel qual s'amplia l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

39/2010, de 16 de març, pel qual s'amplia l'encàrrec de gestió de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a l'empresa pública Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret 305/1987, de 19 d'octubre, modificat per Decret 70/2008, d'1 d'abril, i Decret 103/2009, de 30 de juny, ha encarregat a Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (Tabasa), diferents actuacions i serveis d'interès general.

L'article 3 del Decret 70/2008, en la redacció donada pel Decret 103/2009, preveu que el Govern encarregui a Tabasa altres infraestructures, instal·lacions i serveis que contribueixin al desenvolupament d'una xarxa viària integrada, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori.

Atenent a aquesta previsió el Govern, mitjançant el seu acord GOV/113/2009, de 30 de juny, ha ampliat l'objecte social i àmbit d'actuació de la societat, fet que possibilita que Tabasa pugui assumir els nous encàrrecs sense limitacions de caràcter territorial. L'ampliació de l'objecte social de Tabasa permet, a més, rebre encàrrecs nous de l'Administració titular dins de l'àmbit de la gestió d'activitats i serveis d'interès general relatives a les infraestructures viàries i, en general, associades a la mobilitat.

La condició de mitjà propi de l'Administració que legalment concorre en Tabasa determina, així mateix, la forma de fer davant dels nous encàrrecs, tot donant una resposta àgil i eficient a les necessitats que puguin aparèixer derivades d'aquests.

D'acord amb el que s'ha exposat, mitjançant aquest Decret s'amplia l'encàrrec de gestió de Tabasa a la construcció, conservació i explotació de la carretera d'Horta de Sant Joan a Xerta d'acord amb la seva identificació de projecte, es completa el contingut i abast d'alguns encàrrecs efectuats en els Decrets 70/2008 i 103/2009 i finalment es modifiquen alguns aspectes determinats relatius a les tècniques de gestió a emprar per la societat per al seu compliment.

Per tant, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret 305/1987, de 19 d'octubre, amb l'addició d'un nou apartat amb el text següent:

.1.8 La construcció, la conservació i explotació de la carretera Horta de Sant Joan-Xerta.. d'acord amb el projecte: .Execució de les obres de millora general. Condicionament de les carreteres T-330, T-333 i N-230b. PK 17+200 de la T-330 al 25+600 de la N-230b. Tram: Horta de Sant Joan - Intersecció amb la carretera C-12 (Xerta). clau: AT-02141..

Article 2

La nova actuació encarregada a Tabasa se subjectarà al que preveu el plec de condicions específiques que s'aprova per aquest Decret i que s'incorpora com a annex i, en tot allò que sigui d'aplicació, al plec de prescripcions aprovat pel Decret 70/2008, d'1 d'abril.

Article 3

Es modifica l'apartat 1.2 de l'article 1 del Decret 305/1987, de 19 d'octubre, que resta redactat com segueix:

.1.2. La construcció del túnel de maniobra a l'estació de Catalunya i la millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya..

Article 4

Es modifica l'apartat 2 de l'article 1 del Decret 305/1987, de 19 d'octubre, que queda redactat en els següents termes:

.2. La gestió de les actuacions anteriors es durà a terme per Tabasa de manera conjunta i integrada, directament o contractant amb tercers, d'acord amb el principi de risc i ventura, amb càrrec als ingressos de mercat provinents de les tarifes aplicables i d'altres retribucions, amb subjecció al plec de prescripcions que a aquest efecte s'aprova per aquest Decret i que s'incorpora com a annex i d'acord amb la programació i les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA