ACORD GOV/16/2012, de 28 de febrer, pel qual s'autoritza la formalització d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat tant a l'interior com a l'exterior de la Generalitat de Catalunya, així com la subrogació en les operacions d'endeutament a llarg termini.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

L’article 39.1 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement, emeti o contregui deute públic o faci ús de l’endeutament amb terminis de reemborsament superiors a un any en qualsevol modalitat, tant en operacions a l’interior com a l’exterior, amb la limitació que el saldo de deute viu el 31 de desembre de 2012 no superi el saldo corresponent autoritzat el 31 de desembre de 2011 en més de 3.298.815.949,10 euros. Això no obstant, la lletra b) d’aquest precepte estableix que aquest endeutament es pot augmentar amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es classifiquen en el sector d’administracions públiques, d’acord amb les normes del SEC-95, pel mateix import que s’amortitzi, per a optimar la càrrega financera global.

Atès que el límit anterior inclou els imports a emetre dins el programa d’emissió de valors “Euro Medium Term Notes” (EMTN) aprovat per l’Acord GOV/12/2009, en data 27 de gener, en les condicions d’emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya dins de l’esmentat programa;

Atès el que preveuen els apartats 39.1c) i d) de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, l’endeutament autoritzat en el paràgraf primer també es pot augmentar amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions d’endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. L’import màxim que es pot refinançar o substituir no pot ésser superior al deute viu existent en la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2011. I, a la vegada, també obtenir un cost menor de la càrrega financera, prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat o dotar el deute en circulació de més liquiditat o d’una estructura millor;

Vista l’autorització atorgada per l’article 39 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i d’acord amb el que disposa l’article 16 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altres que siguin d’aplicació;

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

—1 Autoritzar la formalització d’operacions d’endeutament de la Generalitat de Catalunya en qualsevol modalitat tant a l’interior com a l’exterior fins als límits establerts per la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA