ORDRE ICT/123/2002, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2002 (PEEEC-2002) i s'aproven les bases reguladores per a la inclusió d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables en el Pla d'estalvi i eficiència energètica de Catalunya (codis d'ajut 102.01 i Z06).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ICT/123/2002, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2002 (PEEEC-2002) i s'aproven les bases reguladores per a la inclusió d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables en el Pla d'estalvi i eficiència energètica de Catalunya (codis d'ajut 102.01 i Z06).

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és el foment de la racionalització de l'ús de l'energia, la promoció de l'aprofitament dels recursos energètics renovables i l'impuls en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies energètiques, de béns d'equip i de serveis industrials destinats a millorar la utilització de l'energia.

La Direcció General d'Energia i Mines del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme és la unitat que té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya.

A proposta de la Direcció General d'Energia i Mines, i en exercici de les atribucions legals que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'obre la convocatòria per a la inclusió d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables en el Pla d'estalvi i eficiència energètica de Catalunya per a l'any 2002 (PEEEC-2002), les quals gaudiran d'ajuts per a la seva execució.

Article 2

S'aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

A aquestes bases els són d'aplicació el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya modificat per l'article 28 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, per l'article 24 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, per l'article 15 de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i per l'article 25 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Article 3

Els ajuts objecte d'aquesta Ordre s'abonaran amb càrrec a les partides pressupostàries:

Inversions en obres i realitzacions en l'àmbit de l'estalvi i eficiència energètica i utilització de les energies renovables:

20.04.760.2006, Subvencions estalvi energètic, per un import màxim de 660.000 euros, en el cas de corporacions locals.

20.04.780.2003, Subvencions estalvi energètic, per un import de 445.846,86 euros, en el cas de particulars i institucions sense ànim de lucre.

20.04.770.2005, Subvencions estalvi energètic, per un import de 723.000 euros, en el cas d'empreses privades.

20.04.740.2005, Subvencions estalvi energètic, per un import de 60.000 euros, en el cas d'empreses públiques i d'altres ens públics.

Inversions en estudis, accions de formació, informació i difusió i/o presentació de projectes a convocatòries de programes europeus o internacionals en l'àmbit de l'estalvi, eficiència energètica o aprofitament de les energies renovables:

20.04.460.2000, Subvencions projectes d'estalvi energètic, per un import de 90.000 euros, per corporacions locals.

20.04.470.2005, Subvencions projectes d'estalvi energètic, per un import de 90.000 euros, en el cas d'empreses privades.

20.04.480.2004, Subvencions projectes d'estalvi energètic, per un import de 60.000 euros, en el cas de particulars i institucions sense finalitat de lucre.

L'atorgament dels ajuts per a l'any 2002 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

S'haurà de donar publicitat dels ajuts atorgats mitjançant l'exposició en el tauler d'anuncis de la Direcció General d'Energia i Mines, av. Diagonal, 514, 2a planta, de Barcelona. Quan es tracti d'ajuts superiors a 1 milió de pessetes, s'han de publicar en el DOGC, tot indicant el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de l'ajut i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Disposició addicional

Es delega en el director general d'Energia i Mines perquè emeti resolució sobre l'adjudicació d'aquests ajuts.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre de 23 de març de 2001, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la inclusió d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament de recursos energètics renovables en el Pla d'estalvi i eficiència energètica de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2001 (DOGC núm. 3370, de 18.4.2001).

Disposicions finals

- 1 Per als exercicis següents la convocatòria dels terminis de presentació de sol·licituds i justificació de la despesa s'anunciaran mitjançant Ordre del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.

- 2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 d'abril de 2002

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Annex 1

Bases per a la inclusió d'actuacions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables en el Pla d'estalvi i eficiència energètica de Catalunya i convocatòria per a l'any 2002 (PEEEC-2002).

- 1 Objecte

Poden ser objecte d'ajut els projectes i actuacions que tinguin les característiques següents:

1.1 Que es puguin integrar en algun dels següents apartats:

  1. Actuacions d'utilització racional de l'energia o de substitució de fons energètiques a la indústria, el transport, els serveis i els edificis.

  2. Actuacions de demostració i difusió d'alguna de les fonts renovables d'energia: hidràulica, eòlica, solar (tèrmica o fotovoltaica), aprofitament de la biomassa i dels residus (industrials, agrícoles, urbans), geotèrmia i energia de les onades.

    1.2 Que compleixin les exigències de caràcter general sobre utilització de tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin una optimització de l'ús de l'energia i promoguin la reducció de l'impacte ambiental i el desenvolupament d'infraestructures energètiques regionals.

    1.3 Que la inversió s'efectuï en béns tangibles i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA