RESOLUCIÓ SLT/96/2012, de 13 de gener, de cessament de la senyora Enriqueta Borràs Gallart com a adjunta a la Direcció de l'Equip d'Atenció Primària Barcelona 7 A, dependent de l'Institut Català de la Salut.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Institut Català de la Salut
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

SLT/96/2012, de 13 de gener, de cessament de la senyora Enriqueta Borràs Gallart com a adjunta a la Direcció de l'Equip d'Atenció Primària Barcelona 7 A, dependent de l'Institut Català de la Salut.

Vista la proposta efectuada per la gerent de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat i d'acord amb el que estableixen l'article 17 del Decret 53/2006, de 28 de març, de mesures de reforma de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableixen la disposició derogatòria 2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i la Instrucció 04/2006, de 15 de juny, sobre provisió dels llocs d'adjunt/a a la direcció dels equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut;

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10.e) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

Resolc:

La senyora Enriqueta Borràs Gallart cessa, a petició pròpia, en el lloc d'adjunta a la Direcció de l'Equip d'Atenció Primària Barcelona 7-A, dependent de l'Institut Català de la Salut, en finalitzar la jornada laboral del dia 31 de desembre de 2011, i se li agraeixen els serveis prestats.

D'acord amb el que estableixen els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, contra aquesta Resolució, que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA