RESOLUCIÓ ENS/3031/2003, de 7 d'octubre, per la qual es determina el procés per al reconeixement de les equivalències, en els ensenyaments de grau superior de música, de determinades assignatures i cursos del pla d'estudis regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, amb determinades matèries del Reial decret 617/1995, de 21 d'abril,...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ ENS/3031/2003, de 7 d'octubre, per la qual es determina el procés per al reconeixement de les equivalències, en els ensenyaments de grau superior de música, de determinades assignatures i cursos del pla d'estudis regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, amb determinades matèries del Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, que regula aspectes bàsics del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i la prova d'accés a aquests ensenyaments.

Mitjançant el Reial decret 706/2002, de 19 de juliol, es van regular determinades incorporacions al grau superior dels ensenyaments de música i les equivalències, a efectes acadèmics, dels ensenyaments de música, de cant i de dansa dels plans d'estudis que s'extingeixen amb els corresponents a la nova ordenació del sistema educatiu.

L'article 3 del Reial decret esmentat preveu que les equivalències establertes seran reconegudes pel director del centre segons el procediment que estableixin les administracions educatives. Aquestes equivalències es relacionen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Mitjançant el Decret 63/2001, de 20 de febrer, es va establir l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música i va es regular la prova d'accés a aquests estudis. Les equivalències que es deriven del currículum establert es relacionen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Per tot això,

Resolc:

.1 Els directors o directores dels centres autoritzats a impartir ensenyaments de grau superior de música reconeixeran les equivalències establertes als annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució a l'alumnat que es trobi matriculat en l'àmbit, modalitat o itinerari corresponent.

.2 L'alumne haurà de presentar un escrit adreçat al director o directora del centre sol·licitant les equivalències al qual haurà d'adjuntar la certificació acadèmica acreditativa de la superació de les assignatures o cursos per als quals demani el reconeixement.

.3 El director o directora, mitjançant escrit, comunicarà a l'alumne la decisió de reconèixer o no les equivalències sol·licitades. Al peu de l'escrit de comunicació s'hi farà constar el text següent: "Contra aquesta decisió podeu reiterar la vostra sol·licitud davant la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació."

.4 Els centres arxivaran en l'expedient acadèmic de l'alumne les sol·licituds d'equivalències, l'original o còpia de la certificació acadèmica aportada i la decisió adoptada.

.5 Contra la decisió del director o directora, l'alumne podrà reiterar la seva sol·licitud davant la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa emetrà la corresponent resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que consideren convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 d'octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Claus

Estudis superats del Decret 2618/1966.

(2) Àmbit, modalitat o itinerari que cursa.

(3) Equivalències...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA