CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, pàg. 66483, de 30.12.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent observat una errada al text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 6035, pàg. 66483, de 30.12.2011, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 66512, a l’article 85, on diu:

“Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 31 de la Llei 11/2009, que resten redactats de la manera següent:

”1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte de controls de funcionament i de revisions, amb la periodicitat, el procediment i el contingut que s’estableixin per reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats establerts per l’article 30 i en coherència amb el que estableix la legislació de control ambiental preventiu.

”2. Si les actes de verificació o control de funcionament i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a atorgar-les pot modificar-ne les condicions específiques o afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen dret a indemnització per als titulars si les noves condicions tenen per objecte el compliment de l’article 35.3, o bé si són necessàries per raó de l’impacte que l’activitat pugui tenir en el medi ambient, la seguretat dels béns i les persones o la convivència entre els ciutadans. Les actes de control de funcionament s’han d’incorporar a la documentació de la llicència o de l’autorització.”,

ha de dir:

“Es modifica l’article 31 de la Llei 11/2009, que resta redactat de la manera següent:

”Article 31. Controls i revisions

”1. Els establiments oberts al públic han d’ésser objecte de controls de funcionament i de revisions, amb la periodicitat, el procediment i el contingut que s’estableixin per reglament, d’acord amb els criteris i les finalitats establerts per l’article 30 i en coherència amb el que estableix la legislació de control ambiental preventiu.

”2. Si les actes de verificació o control de funcionament i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a atorgar-les pot...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA