ORDRE CLT/365/2011, de 14 de desembre, per la qual es deroga l'Ordre CMC/275/2007, de 20 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics dels drets d'inscripció en els cursos de l'Aula de Música Tradicional i Popular.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

CLT/365/2011, de 14 de desembre, per la qual es deroga l'Ordre CMC/275/2007, de 20 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics dels drets d'inscripció en els cursos de l'Aula de Música Tradicional i Popular.

L'Ordre CMC/275/2007, de 20 de juliol, va establir els preus públics dels drets d'inscripció als cursos de música popular i tradicional catalana i els seus instruments, organitzats pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional.

Actualment, els cursos de l'Aula de Música Tradicional i Popular són prestats per una empresa contractada d'acord amb el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, a la qual correspon establir les tarifes de matriculació corresponents als diferents cicles formatius, amb la consulta prèvia al Centre. Per aquest motiu, escau derogar els preus públics esmentats.

A proposta del director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, vist l'informe favorable de la Intervenció Delegada, i d'acord amb el que estableix l'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny,

Ordeno:

Article únic

Es deroga l'Ordre CMC/275/2007, de 20 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics dels drets...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA