DECRET 362/2000, de 7 de novembre, per la qual es determinen les condicions de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

362/2000, de 7 de novembre, per la qual es determinen les condicions de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària.

Amb la finalitat d’estimular les activitats de recerca d’alt nivell dels professors-investigadors del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca a què estan associats, mitjançant el Decret 222/1999, de 27 de juliol, es va crear la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària.

Una vegada efectuada la primera convocatòria i havent experimentat el procediment de concessió de la Distinció, s’escau, ara, modificar alguns dels seus aspectes, a l’efecte d’agilitar-lo i flexibilitzar-lo, deixant a la convocatòria anual les qüestions que requereixen decisions puntuals i adaptables a les necessitats canviants, i mantenint en el Decret les qüestions pròpies de la definició del model i els aspectes que incideixin en la seguretat jurídica.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

La Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària, creada pel Decret 222/1999, de 27 de juliol, té per finalitat estimular les activitats de recerca d’alt nivell dels professors-investigadors del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca a què estan associats.

Article 2

Objectius

La Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària es crea amb els següents objectius:

a) Establir una via de reconeixement institucional de la vàlua i el mèrit científic dels professors-investigadors que desenvolupen les seves activitats de recerca en les universitats del sistema universitari de Catalunya.

b) Encoratjar les universitats i els professors universitaris a aconseguir l’excel·lència en les seves funcions investigadores.

c) Facilitar a les universitats el suport necessari per tal que els seus professors-investigadors que hagin obtingut la Distinció puguin intensificar la seva dedicació a activitats de recerca, amb el seu equip de recerca i dintre la universitat mateixa.

Article 3

Presentació de candidatures

3.1 Poden optar a la Distinció els professors-investigadors que desenvolupen la seva activitat de recerca a les universitats del sistema universitari de Catalunya d’acord amb els següents requisits:

a) Els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA