DECRET 80/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea el Programa per a l'estudi i reforma del finançament autonòmic dins del projecte denominat Pacte fiscal.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

80/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea el Programa per a l’estudi i reforma del finançament autonòmic dins del projecte denominat Pacte fiscal.

És una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya estudiar vies conduents a la millora del finançament autonòmic. Així, tot i que l’aplicació de l’Acord de finançament 1997-2001 ha comportat uns guanys de recursos respecte el model vigent en el quinquenni anterior, cal avançar i aprofundir en les millores, tant d’ordre quantitatiu com des del punt de vista qualitatiu.

En aquest sentit, la política econòmica del Govern de Catalunya durant aquesta legislatura s’orienta, entre altres qüestions, a participar decisivament en la política fiscal i financera realitzada a nivell estatal amb l’objectiu de dissenyar un nou model de finançament que substitueixi el model vigent per al quinquenni 1997-2001.

Per potenciar i impulsar aquestes accions es fan necessàries la promoció i creació d’un programa que al llarg de la legislatura abasti totes les actuacions i els esforços que el Govern de la Generalitat destina al disseny i a la negociació d’aquest nou sistema de finançament.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Finances i Planificació, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Programa per a l’estudi i reforma del finançament autonòmic

Es crea el Programa per a l’estudi i reforma del finançament autonòmic dins del projecte denominat Pacte fiscal. L’esmentat Programa s’adscriu al Departament d’Economia, Finances i Planificació i té com a finalitat impulsar la generació de coneixement al voltant d’un nou sistema de finançament.

Article 2

Director del Programa

Al capdavant del Programa hi ha un director amb rang orgànic de director general i amb dependència jeràrquica del secretari de Planificació Econòmica del Departament esmentat.

Article 3

Funcions del director

El director del Programa té les funcions següents:

a) La generació de propostes de finançament que contribueixin a definir un marc fiscal i financer d’acord amb els objectius de progrés polític i econòmic de Catalunya.

b) L’anàlisi dels diferents models de descentralització dels sistemes fiscals existents al món.

c) L’anàlisi dels marcs legislatius a partir dels quals es construeix el sistema fiscal i financer estatal i les propostes de modificació d’aquests en tot el que afecta el finançament de les comunitats autònomes i els ens locals.

d) La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA