DECRET 174/1999, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reglament de règim disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

174/1999, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reglament de règim disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny.

La Llei 21/1998, de 29 de desembre, va modificar els articles 68 i 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en què es tipifiquen, respectivament, les infraccions molt greus i greus al règim disciplinari d’aplicació en el cos de mossos d’esquadra.

Mitjançant el Decret 183/1995, de 13 de juny, va ser aprovat el Reglament de règim disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en què s’establia una tipificació de les infraccions que reproduïa la que conté la Llei 10/1994, d’11 de juliol; per tant, atesa la modificació produïda, cal donar també una nova redacció a l’esmentat Reglament de règim disciplinari i, en concret, als articles 5 i 6.

En conseqüència, de conformitat amb el que prescriu la disposició final de la Llei 21/1998, de 29 de desembre, de modificació dels articles 68 i 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en relació amb el règim sancionador i el que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es modifica la lletra e) de l’article 5 del Reglament de règim disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny, que queda redactada de la manera següent:

"e) Haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació constitutives de delicte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol infracció penal de furt o estafa."

1.2 S’afegeix un apartat 2 a l’article 5 del Reglament de règim disciplinari del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny, amb el text següent:

"2. Així mateix, són faltes molt greus, als efectes que estableix la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics:

"a) L’alteració o la manipulació d’imatges i de sons enregistrats, sempre que no constitueixin delicte.

"b) La cessió, la transmissió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA