DECRET 137/1999, de 18 de maig, pel qual es modifica el règim de tarifes i determinats aspectes de la concessió de l'autopista Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

137/1999, de 18 de maig, pel qual es modifica el règim de tarifes i determinats aspectes de la concessió de l’autopista Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat una política de reducció de les tarifes i els corresponents peatges actualment vigents, compatible amb l’equilibri econòmic i financer de les societats gestores. A més, en aquesta mateixa línia, el Parlament de Catalunya va dictar diverses resolucions i va constituir un grup de treball integrat per tots els sectors afectats.

Per això, mitjançant l’Ordre de 29 de març de 1999 del titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es van aprovar les tarifes de peatge corresponents a l’autopista Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, però se’n va ajornar l’aplicació al dia 1 de gener de 2000, i es van mantenir fins aleshores o fins l’aprovació d’un nou règim de tarifes els peatges aprovats per l’Ordre de 5 de març de 1998.

Així mateix, el Reial decret llei 6/1999, de 16 d’abril, de mesures urgents de liberalització i increment de la competència, preveu mecanismes per a la reducció de les tarifes abonades pels usuaris de les autopistes de peatge.

Mitjançant aquest Decret, es persegueix assolir la finalitat de reducció tarifària abans esmentada i a la vegada garantir l’equilibri econòmic i financer de la societat gestora, com també l’assumpció per part de la Generalitat de l’obligació de compensar a AUTEMA per les conseqüències que respecte als ingressos per peatge li hagi pogut produir l’ajornament. A aquests efectes, es preveu un nou règim tarifari que permet la corresponent reducció, així com un sistema de descomptes, a més d’incorporar el mecanisme que ha de permetre compensar el desequilibri econòmic i financer que es pugui produir a la concessió per l’aplicació del Decret.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, amb l’audiència i la conformitat de la societat concessionària, amb l’informe previ del Departament d’Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El règim jurídic de la concessió de la qual és titular AUTEMA serà l’actualment vigent, amb les modificacions que conté aquest Decret.

Article 2

2.1 Les tarifes base en pessetes de gener de l’any 1999 per quilòmetre, sense incloure l’IVA, aplicables els dies no festius, de dilluns a divendres, de 0.00 hores a 24.00 hores, en els diferents trams de l’autopista Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa seran, per a cadascuna de les categories de vehicles, les indicades a continuació:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA