ORDRE CLT/319/2013, de 26 de novembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposa l’article 19.2 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i l’article 10.2 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents;

Vistes les propostes de taules d’avaluació i accés documental aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en la reunió de 9 de juliol de 2013,

Ordeno:

Article 1

Aprovació de taules d’avaluació i accés documental

S’aproven les taules d’avaluació i accés documental que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Modificació de taules d’avaluació i accés documental

Es modifiquen les taules d’avaluació documental i les taules d’avaluació i accés documental següents, que passen a tenir la redacció que figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

a) La taula amb codi 13, aprovada per l’Ordre de 17 de gener de 1994, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 1854, de 2 de febrer de 1994).

b) Les taules amb codis 87 i 99, aprovades per l’Ordre de 26 de setembre de 1995, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2117, de 20.10.1995).

c) Les taules amb codis 109 i 137, aprovades per l’Ordre de 16 de setembre de 1996, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2279, de 11.11.1996).

d) La taula amb codi 179, aprovada per l’Ordre d’1 de juliol de 1998, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2685, de 21.7.1998).

e) La taula amb codi 349, aprovada per l’Ordre de 20 de setembre de 2000, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3241, de 9.10.2000).

f) Les taules amb codis 426 i 427, aprovades per l’Ordre CLT/84/2002, de 15 de març, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3604, de 27.3.2002).

g) La taula amb codi 461, aprovada per l’Ordre CLT/95/2003, 3 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC 3842, de 13.3.2003).

h) Les taules amb codis 487 i 491, aprovades per l’Ordre CLT/500/2003, de 3 de desembre, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC 4034, de 19.12.2003).

i) La taula amb codi 516, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004, de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC núm. 4097, de 23.3.2004).

j) Les taules amb codis 650, 651, 652, 653 i 654, aprovades per l’Ordre CLT/435/2012, de 17 de desembre, per la qual s’aproven taules d’avaluació i accés documental (DOGC 6292, de 14.1.2013).

Article 3

Derogació de taules d’avaluació i accés documental

Es deroguen les taules d’avaluació documental següents:

a) La taula amb codi 110 (expedients del fons d'acció social del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya), aprovada per l’Ordre de 16 de setembre de 1996, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2279, de 11.11.1996), perquè s’integra en la taula d’avaluació documental amb codi 109.

b) La taula amb codi 430 (expedients d’autorització d’enterrament de cadàvers), aprovada per l’Ordre CLT/84/2002, de 15 de març, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3604, de 27.3.2002), perquè s’integra en la taula amb codi 427.

c) Les taules amb codis 428 (expedients de desnonament de sepultures de lloguer) i 429 (expedients de desnonament de sepultures de propietat) aprovades per l’Ordre CLT/84/2002, de 15 de març, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental (DOGC núm. 3604, de 27.3.2002), perquè s’integren en la taula amb codi 426.

d) La taula amb codi 508 (expedients d’autorització d’establiments de restauració) aprovada per l’Ordre CLT/66/2004, 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental (DOGC 4097, de 23.3.2004), per supressió de l’autorització esmentada.

Barcelona, 26 de novembre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

ANNEX 1

 1. Documentació comuna al conjunt de les administracions públiques catalanes

  Codi: 670

  Sèrie documental: expedients d'oficialització d'escuts heràldics dels ens locals.

  Organisme: Administració local i departament competent en matèria d’Administració local.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure.

  Codi: 671

  Sèrie documental: expedients d'oficialització d’emblemes dels ens locals.

  Organisme: Administració local i departament competent en matèria d’Administració local.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure.

  Codi: 672

  Sèrie documental: expedients d'oficialització de banderes dels ens locals.

  Organisme: Administració local i departament competent en matèria d’Administració local.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure.

  Codi: 673

  Sèrie documental: fitxes de creditors.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: sis anys des de la data de pagament o anul·lació.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 691

  Sèrie documental: gravacions de càsting de televisió.

  Organisme: televisions públiques.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: dos anys.

  Accés:

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades que afecten la imatge.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 27.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 37.2 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 35.2 i 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 694

  Sèrie documental: emissions de certificats digitals personals.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys a partir de la data d’expedició del certificat digital.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 695

  Sèrie documental: emissions de certificats digitals de dispositiu.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys des de la data d’expedició del certificat digital.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 696

  Sèrie documental: suspensions de certificats digitals.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys a partir de la data de recepció de la sol·licitud de suspensió.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 697

  Sèrie documental: habilitacions de certificats digitals.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys a partir de la data d’habilitació del certificat digital.

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 698

  Sèrie documental: revocacions de certificats digitals.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys a partir de la data de revocació del certificat digital.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 699

  Sèrie documental: renovacions de certificats digitals personals.

  Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya i els ens públics que actuen com a entitat de registre.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quinze anys a partir de la data d’expedició del certificat digital.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: conté dades personals.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 37.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA