DECRET 188/1999, de 13 de juliol, pel qual es regulen les deduccions en la tributació sobre l'aigua.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

188/1999, de 13 de juliol, pel qual es regulen les deduccions en la tributació sobre l’aigua.

Els articles 38 i 39 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, amb una clara inspiració en els principis de capacitat econòmica i de protecció de la família i amb l’objectiu de garantir un preu raonable per als consums d’aigua mínims per atendre necessitats bàsiques, estableixen respectivament que en les quotes dels tributs de la Generalitat sobre l’aigua es tingui compte el nombre d’usuaris de l’aigua per l’habitatge i l’aplicació de deduccions d’un 20% de la quota de l’increment de tarifa de sanejament i del cànon d’infraestructura hidràulica per als usos domèstics d’aigua efectuats per abonats que formen part de famílies nombroses i/o d’unitats familiars amb ingressos inferiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional.

Mitjançant aquest Decret, i mentre que no es reguli el nou règim jurídic d’ordenació i gestió de l’aigua, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 8 de la Llei 25/1998, s’estableixen els requisits per a l’aplicació de les deduccions indicades i el procediment per a la seva concessió.

A més a més, la introducció d’aquestes deduccions en la determinació de la quota del tribut afecta directament la gestió de l’increment de tarifa de sanejament i del cànon d’infraestructura hidràulica que s’estava realitzant fins al moment i obliga, en conseqüència, a l’aprovació de nous models de declaració de la facturació i dels volums subjectes a tributació a efectuar per les entitats subministradores.

En conseqüència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels Consellers de Medi Ambient, de Política Territorial i Obres Públiques i d’Economia i Finances, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

És objecte d’aquest Decret la regulació de les deduccions sobre la quota de l’increment de tarifa de sanejament i del cànon d’infraestructura hidràulica en els supòsits d’usos domèstics de l’aigua, establertes per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:

a) Ús domèstic de l’aigua: l’ús particular que es correspon amb els que s’esmenten a continuació, o amb d’altres que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana que no siguin ni industrial, ni comercial, ni agrícola ni ramadera:

Sanitaris.

Dutxes.

Cuina i/o menjador.

Rentats de roba o vaixella.

Neteges, regs de jardins, refrigeració i condicionaments domiciliaris sense activitat industrial.

b) Família nombrosa: la que reuneixi les condicions establertes per la normativa vigent.

c) Unitat familiar: la formada pels membres que estableix l’article 68 de la Llei de les Corts Generals 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes tributàries, i també les altres unitats derivades de les unions estables de parelles regulades en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, i de les situacions convivencials d’ajuda mútua regulades en la Llei 19/1998, de 28 de desembre.

Article 3

Deduccions

3.1 La quota de l’increment de tarifa de sanejament i del cànon d’infraestructura hidràulica, en el cas de consum d’aigua per a usos domèstics, té les deduccions següents:

a) Un 20%, en el cas de famílies nombroses.

b) Un 20%, en el cas d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.

3.2 Les deduccions establertes en l’apartat anterior són acumulables entre si.

Article 4

Beneficiaris

Són beneficiaris de les deduccions els titulars de pòlisses de subministrament d’aigua que en facin un ús domèstic en habitatges que constitueixin la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA