DECRET 418/2000, de 5 de desembre, pel qual es crea el registre de seguiment i gestió de pacients en llista d'espera per a procediments quirúrgics.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

418/2000, de 5 de desembre, pel qual es crea el registre de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera per a procediments quirúrgics.

El Servei Català de la Salut ha endegat un projecte de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera per a procediments quirúrgics de caràcter no greu que, tot i no representar un compromís per a l’estat de salut, comporten un retard en l’atenció del procés.

L’objectiu del Servei Català de la Salut, en el compliment de les seves funcions de planificació i coordinació dels recursos sanitaris de cobertura pública, és afavorir la racionalització de la demanda no atesa i optimitzar l’equitat d’accés a l’atenció sanitària en l’àmbit de l’hospitalització d’aguts.

Per tal d’assolir l’esmentat objectiu, es fa necessari disposar d’un fitxer automatitzat que permeti el seguiment i la gestió dels pacients en llista d’espera per a procediment quirúrgics, amb la finalitat de poder proporcionar als usuaris en llista d’espera, d’una manera personalitzada, la possibilitat d’elecció d’una alternativa més ràpida per a la resolució del seu problema de salut. A aquest efecte, un cop prioritzades les actuacions de resolució de les llistes d’espera, aquestes s’adreçaran de manera específica als usuaris que figurin en el registre i que compleixin els criteris de selecció establerts.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers automatitzats de les administracions públiques solament pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al Boletín Oficial del Estado o al diari oficial que correspongui.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el fitxer automatitzat denominat registre de seguiment i gestió de pacients en llista d’espera per a procediments quirúrgics.

Article 2

La denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal, els procediments de recollida de dades, l’estructura bàsica del fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les cessions de dades previstes i l’òrgan administratiu responsable davant el qual es poden exercir els drets d’accés, de rectificació, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA