LLEI 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 640, pàg. 213, de 24.1.1986).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El Consell d'Ensenyament i Cultura, creat dins el que era el Departament d'Ensenyament i Cultura pel Decret del 5 d'octubre de 1978, s'estructurà com a òrgan consultiu i assessor del Conseller i aplegava diverses personalitats del món de l'ensenyament i de la cultura. Aquesta iniciativa es complementà posteriorment amb la constitució d'una comissió assessora de la Direcció General d'Ensenyament, en la qual participaren membres de les diverses institucions educatives representatives dels múltiples interessos de Catalunya en aquest camp.

Un cop finalitzat el període provisional i constituït ja el Departament d'Ensenyament, s'hi instituïren diversos òrgans de representació, com el Consell d'Ensenyament i les comissions de participació -de federacions d'associacions de pares d'alumnes, d'organitzacions sindicals i associacions de professors, de titulars de centres privats i d'institucions educatives i culturals- mitjançant les quals s'ha desenvolupat una cooperació efectiva entre l'Administració educativa de Catalunya i els sectors afectats.

Per a adequar aquest marc de cooperació a les exigències actuals de la comunitat docent, potenciant i fent més efectiva la participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari a Catalunya, aquesta Llei estructura uns organismes col·legiats en què ponderadament i equitativament siguin representats adequadament els interessos implicats.

La Llei constitueix aquests organismes a partir d'un criteri bàsic: l'entitat vària de les qüestions educatives que se susciten i llur àmbit d'incidència divers. Partint d'aquest postulat, i sempre sota la idea que la participació és més efectiva com més pròpies i més a prop se senten les necessitats a satisfer, la Llei configura tres graons de representativitat que es corresponen amb sengles tipus d'organismes de participació.

Es crea així, en un primer graó, el Consell Escolar de Catalunya, màxim organisme consultiu en matèria d'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de Catalunya i organisme de representació superior dels sectors afectats, les tasques atribuïdes al qual fan referència a aspectes globals, vinculats directament a la política general educativa i amb repercussió a tot Catalunya. La seva composició, en relació íntima amb les tasques encomanades aplega una àmplia representació qualitativament i i quantitativament ponderada dels interessos socials i professionals de Catalunya en el nivell educatiu no universitari.

En un segon graó es configuren els consells escolars territorials, per als quals la Llei prescriu una representació qualitativament d'acord amb les tasques bàsiques que se li encomanen, en funció dels interessos i els coneixements més pròxims, i habilita ensems el Consell Executiu perquè aprovi els reglaments elaborats pels consells escolars territorials.

En un tercer graó de representativitat, la Llei crea els consells escolars municipals i els estructura, en llur àmbit, en una línia similar a la seguida respecte als consells escolars territorials, i habilita el Consell Executiu perquè estableixi les bases sobre l'organització i el funcionament dels consells escolars municipals.

En definitiva, la Llei conforma un marc de participació segons uns àmbits territorials concrets, que van del municipi a tot Catalunya, en els quals són representats els diversos interessos, concrets i genèrics, que hi ha respecte a la programació de l'ensenyament no universitari. Alhora, la Llei interrelaciona aquests àmbits territorials de representació per a dotar de la màxima coherència el model participatiu que estableix.

Capítol preliminar Disposicions generals

Article 1

 1. La Generalitat ha de garantir, dins l'àmbit no universitari, l'exercici efectiu del dret a l'educació mitjançant la programació general de l'ensenyament, la creació de centres escolars i l'ordenació educativa, i ha d'assegurar la participació de tots els sectors afectats per tal de donar una resposta adequada a les necessitats de l'ensenyament. 2. La programació general de l'ensenyament no universitari comprèn la programació específica de les places escolars, i ha de determinar les comarques, els municipis i les zones on s'han de crear les dites places. 3. La programació específica de places escolars de nova creació en els nivells obligatoris i gratuïts ha de tenir en compte l'oferta de centres públics i l'oferta de centres concertats.

  Article 2

  Els organismes de consulta i de participació i assessorament en la programació de l'ensenyament no universitari són:

  1. El Consell Escolar de Catalunya.

  2. Els consells escolars territorials.

  3. Els consells escolars municipals.

  Capítol I Del Consell Escolar de Catalunya

  Article 3

  El Consell Escolar de Catalunya és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de la Generalitat.

  Article 4

 2. El Consell Escolar de Catalunya és integrat per:

  1. Quatre professors dels nivells educatius corresponents de l'àmbit no universitari de Catalunya, proposats per les associacions i els sindicats de docents en proporció a llur representativitat.

  2. Cinc pares d'alumnes, proposats per les confederacions o federacions d'associacions de pares d'alumnes en proporció a llur representativitat.

  3. Tres alumnes, proposats per les confederacions o federacions d'associacions d'alumnes d'acord amb llurs nivells i especialitats i en proporció a llur representativitat.

  4. Dos representants del personal d'administració i de servei dels centres docents, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a llur representativitat.

  5. Tres titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents en proporció a llur representativitat.

  6. Tres representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

  7. Tres representants proposats per les diferents organitzacions patronals.

  8. Dos professors, proposats pels moviments de mestres de renovació pedagògica de l'àmbit no universitari.

  9. Sis representants de l'Administració educativa, proposats pel Conseller d'Ensenyament.

  10. Els presidents dels consells escolars territorials, d'acord amb el que determina l'article 11.3.

  11. Sis representants de l'Administració local, proposats per les federacions i les associacions de municipis de Catalunya.

  12. Tres representants de les universitats, un per cada universitat de Catalunya, proposats pels òrgans de govern corresponents.

  13. Tres personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació, proposades pel Conseller d'Ensenyament.

  14. Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, proposat pel seu òrgan superior de representació.

  15. Un representant dels col·legis professionals, proposat pel col·legi de més representativitat en l'àmbit educatiu.

  16. Un representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, proposat pel seu òrgan superior de representació. 2. El Consell Escolar de Catalunya és presidit pel Conseller d'Ensenyament o pel membre del Consell en qui delegui. 3. El secretari del Consell Escolar de Catalunya és nomenat pel Conseller d'Ensenyament. Assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions i n'estén l'acta. 4. La secretaria del Consell, únic òrgan administratiu de caràcter permanent d'aquest organisme, s'integra dins el Departament d'Ensenyament, el qual l'ha de dotar dels mitjans materials i personals suficients per a complir adequadament les seves funcions. Els membres de la secretaria no formen part del Consell.

  Article 5

  El Consell Executiu nomena els membres del Consell Escolar de Catalunya a proposta del Conseller d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.

  Article 6

 3. El mandat dels membres del Consell Escolar de Catalunya és de quatre anys. 2. Els membres del Consell Escolar de Catalunya són renovats o ratificats per meitats cada dos anys, dos mesos abans d'expirar-ne el mandat, pel procediment establert pels articles 4 i 5. 3. Els presidents dels consells escolars territorials són membres del Consell Escolar de Catalunya mentre exerceixen llur càrrec de president de consell escolar territorial. 4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2, els representants de les organitzacions sindicals, dels professors i de les organitzacions patronals han d'ésser ratificats o bé substituïts en la manera establerta per l'article 5, després de fetes unes eleccions sindicals o d'haver-ne renovat els representants de les organitzacions corresponents. L'espai de temps màxim per a substituir-los o ratificar-los és de tres mesos comptadors des del dia de l'anunci oficial del resultat de les eleccions o de la renovació de representants. 5. Els membres del Consell Escolar de Catalunya que ho són per llur representativitat hi han de causar baixa en el moment de perdre la dita representativitat. 6. Si es produeix una vacant en el Consell Escolar de Catalunya, aquesta ha d'ésser ocupada pel procediment establert pels articles 4 i 5. El nou membre ha d'ésser nomenat per al temps que restava del mandat de qui ha causat la vacant.

  Article 7

 4. El Consell Escolar de Catalunya funciona en ple i en comissions. 2. Les comissions del Consell Escolar de Catalunya són: a) permanent; b) de programació, construcció i equipament; c) de finançament de l'ensenyament; d) d'ordenació del sistema educatiu. 3. Són membres de la comissió permanent:

  1. El president del Consell Escolar de Catalunya.

  2. Els presidents de les comissions, els quals són designats pel president del Consell.

  3. Un representant dels professors.

  4. Un representant dels pares.

  5. Un representant dels consells escolars territorials.

  6. Un representant de l'Administració local. El secretari del Consell Escolar de Catalunya ho és també de la comissió permanent. 4. El Consell Escolar de Catalunya pot crear subcomissions per a tractar de qüestions puntuals. 5. El funcionament de la comissió permanent, de les comissions i de les subcomissions que es creïn per a tractar de qüestions puntuals s'ha d'establir per reglament.

  Article 8

  El Consell Escolar de Catalunya es regeix, quant al funcionament, per les normes establertes pel Capítol II del Títol I de la Llei de Procediment Administratiu sobre òrgans col·legiats. En qualsevol cas, el Consell Escolar de Catalunya s'ha de reunir en ple tres vegades l'any, com a mínim, i sempre que ho sol·licitin una tercera part dels membres.

  Article 9

 5. El Consell Escolar de Catalunya ha d'ésser consultat preceptivament sobre:

  1. Els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals de l'àmbit educatiu que ha d'aprovar el Consell Executiu.

  2. La programació general respecte a la creació i la distribució territorial dels centres docents dels nivells educatius no universitaris.

  3. La creació de centres docents experimentals de règim especial.

  4. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.

  5. Els plans de renovació educativa i els plans d'innovació educativa.

  6. Les orientacions i els programes educatius.

  7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament i a millorar-ne l'adequació a la realitat social catalana, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

  8. Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc competencial de la Generalitat.

  9. Les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi, d'acord amb les competències de la Generalitat. 2. El Departament d'Ensenyament pot consultar el Consell Escolar de Catalunya sobre aspectes no regulats per l'apartat 1. 3. El Consell Escolar de Catalunya ha d'elaborar una memòria anual de les seves activitats tenint en compte els informes dels consells escolars territorials. Aquesta memòria s'ha de trametre al Departament d'Ensenyament abans de finalitzar el curs i s'ha de fer pública.

  Capítol II Dels consells escolars territorials

  Article 10

  Els consells escolars territorials són els organismes de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit dels serveis territorials en què s'estructura l'Administració educativa d'acord amb la llei que regularà l'ordenació del territori.

  Article 11

 6. Els consells escolars territorials són integrats per:

  1. Representants dels professors, dels pares d'alumnes, dels alumnes i del personal d'administració i serveis dels centres docents del territori.

  2. Representants de les organitzacions sindicals i empresarials del territori.

  3. Representants de l'Administració educativa.

  4. Representants dels municipis del territori.

  5. Representants dels centres docents del territori. 2. La representació dels membres a què es refereix l'apartat 1.a) no pot ésser en cap cas inferior a una tercera part. 3. Els presidents d'aquests consells són nomenats entre llurs membres pel Conseller d'Ensenyament i han de formar part del Consell Escolar de Catalunya d'acord amb el que es determinarà per reglament.

  Article 12

 7. Els consells escolars territorials es regeixen, quant al funcionament, per les normes establertes pel Capítol II del Títol I de la Llei de Procediment Administratiu sobre òrgans col·legiats. 2. Els consells escolars territorials han d'elaborar els seus reglaments d'acord amb les seves característiques i amb les normes establertes per aquesta Llei, i els han de presentar al Consell Executiu perquè els aprovi. 3. Cada consell escolar territorial s'ha de reunir tres vegades l'any, com a mínim, i sempre que ho sol·liciten la tercera part dels membres.

  Article 13

 8. Els consells escolars territorials han d'ésser consultats preceptivament sobre:

  1. La programació relativa a la creació i a la distribució territorial dels centres docents dels nivells educatius no universitaris de l'àmbit d'actuació respectiu.

  2. Les normes específiques sobre construccions i equipaments escolars de l'àmbit territorial corresponent.

  3. Els serveis educatius i les altres prestacions en el territori respectiu relacionades amb l'ensenyament. 2. L'Administració educativa pot consultar els consells escolars territorials sobre aspectes no regulats per l'apartat 1. 3. Els consells escolars territorials han d'elaborar una memòria anual de llurs activitats tenint en compte les dades dels consells escolars municipals de llur territori, i l'han de trametre al Departament d'Ensenyament.

  Capítol III Dels consells escolars municipals

  Article 14

 9. Els consells escolars municipals són els organismes de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal. 2. Els municipis que disposen, com a mínim, d'un col·legi d'Educació General Bàsica han de constituir un consell escolar municipal. 3. Els municipis que no tenen un col·legi d'Educació General Bàsica poden constituir un consell escolar municipal a iniciativa de l'ajuntament respectiu.

  Article 15

 10. Els consells escolars municipals es componen dels membres següents:

  1. President, que ho és l'alcalde o la persona en qui aquest delegui.

  2. Vocals, entre els quals hi ha d'haver una representació dels professors, dels pares, dels alumnes, quan s'escaigui, i del personal d'administració i serveis dels centres de la localitat; una representació dels directors dels centres públics del municipi, i una representació dels titulars dels centres privats del municipi. 2. El Departament d'Ensenyament pot designar representants a les sessions dels consells escolars municipals.

  Article 16

 11. El Consell Executiu ha d'establir les bases sobre l'organització i el funcionament dels consells escolars municipals, ateses les peculiaritats educatives dels municipis, en funció de la seva situació geogràfica i de les seves circumstàncies demogràfiques. Cada municipi ha de desenvolupar per reglament aquestes bases. 2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, els municipis poden proposar fórmules específiques d'organització i de funcionament dels consells escolars respectius, tenint en compte, en tots els casos, les normes establertes per aquesta Llei. Correspon al Consell Executiu d'aprovar aquestes propostes.

  Article 17

 12. Els consells escolars municipals han d'ésser consultats per l'Administració educativa, i també poden ésser consultats pels ajuntaments respectius, sobre les qüestions següents:

  1. Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i les institucions i els organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del municipi.

  2. Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.

  3. Les actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s'escau, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament.

  4. L'emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.

  5. Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.

  6. El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a l'adaptació de la programació al medi.

  7. Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis. 2. Els consells escolars municipals, al final de cada curs escolar, han d'elaborar una memòria d'actuació i l'han de trametre al Departament d'Ensenyament.

  Capítol IV Disposicions comunes

  Article 18

  Els consells escolars poden demanar informació a l'Administració educativa i a l'Administració municipal de l'àmbit territorial corresponent i al Departament d'Ensenyament sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d'actuació.

  Article 19

  Els consells escolars exerceixen llur funció assessora davant l'Administració corresponent i poden elevar informes i propostes a aquesta i als consells escolars d'àmbit superior sobre qüestions relacionades amb llur competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

  Article 20

  L'Administració en l'àmbit del territori corresponent ha de prestar el suport tècnic necessari perquè els consells escolars puguin desenvolupar les funcions establertes per aquesta Llei.

  Disposició addicional El Consell Escolar de Catalunya es constituirà vàlidament quan s'hi hauran integrat dos terços dels representants, com a mínim.

  Disposició transitòria Mentre no es desenvoluparà el que estableix l'article 10, s'han de constituir amb caràcter provisional consells escolars territorials l'àmbit d'actuació dels quals ha de coincidir amb el dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament. Aquests consells provisionals han d'ajustar llur composició al que fixa l'article 11 i han de desenvolupar transitòriament les funcions a què es refereix l'article 13. A mesura que es creïn nous serveis territorials, es crearan els consells escolars territorials corresponents.

  Disposicions finals Primera El Departament d'Ensenyament ha de determinar de quines comissions i de quins altres organismes col·legiats consultius i de participació vigents ha d'assumir les funcions el Consell Escolar de Catalunya.

  Segona S'autoritza el Consell Executiu perquè, dins l'àmbit de la seva competència, dicti les disposicions que són necessàries per a aplicar i desplegar aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Barcelona, 10 de desembre de 1985

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament