ORDRE MAH/104/2008, de 6 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya, aprovades per l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

MAH/104/2008, de 6 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya, aprovades per l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril.

Per l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya.

La detecció d'un error en una base i l'entrada en vigor de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, fa necessari adequar les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya.

D'acord amb els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

Es modifiquen les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya, aprovades per l'Ordre MAH/137/2007, de 26 d'abril (DOGC núm. 4882, de 14.5.2007).

Les bases que es modifiquen consten a l'annex de la present Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de març de 2008

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Modificació de les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits

.1 Es modifica la base 5.2.2 (Àmbit d'aplicació), que queda redactada de la manera següent:

.5.2.2 L'àmbit d'aplicació són els espais del PEIN, els espais de la Xarxa Natura 2000 i els espais proposats per formar part de la Xarxa Natura 2000 (Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus ZEPA i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària LIC), excloent aquells àmbits que formen part d'un espai natural protegit especificat en la base 5.1.2. També s'exclou d'aquesta línia el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

.La cartografia dels espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 es pot consultar a les diferents seus del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o bé a la següent pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant el lector de mapes MiraMon: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia /fitxes/1.

.Les següents actuacions de la base 2 s'hauran de localitzar en la seva totalitat a l'interior dels espais 2.1), 2.2), 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 4.2) i 4.5).

.Les actuacions següents es podran localitzar fora dels espais, però en indrets...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA