RESOLUCIÓ ENS/2251/2002, de 29 de juliol, per la qual es fan públiques les relacions d'alumnes aprovats en cursos d'especialització per al professorat i d'habilitació per a professionals de primer cicle d'educació infantil, realitzats a diverses universitats i centres docents de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ ENS/2251/2002, de 29 de juliol, per la qual es fan públiques les relacions d'alumnes aprovats en cursos d'especialització per al professorat i d'habilitació per a professionals de primer cicle d'educació infantil, realitzats a diverses universitats i centres docents de Catalunya.

D'acord amb l'Ordre d'11 de gener de 1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la qual s'homologuen cursos d'especialització per al professorat d'educació infantil, d'educació primària, d'educació especial i del primer cicle d'educació secundària obligatòria i d'habilitació per als professionals del primer cicle d'educació infantil, el Departament d'Ensenyament ha regulat les condicions i el procediment per a l'autorització dels cursos esmentats per mitjà de la Resolució de 9 de juliol de 1997 (DOGC núm. 2444, de 30.7.1997).

Per la Resolució de 20 de juny de 2000 (DOGC núm. 3172, de 30.6.2000) i per la Resolució de 14 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3582, de 25.2.2002), es van fer públiques les llistes de cursos d'especialització i d'habilitació per al professorat convocats d'acord amb l'Ordre d'11 de gener de 1996 esmentada i autoritzats pel Departament d'Ensenyament, i que s'havien iniciat durant els cursos acadèmics 1998-1999 i 1999-2000.

Atès que l'article 10 de la Resolució de 9 de juliol de 1997 disposa que el Departament d'Ensenyament publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació dels alumnes aprovats en els cursos convocats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a les llistes d'alumnes aprovats en els cursos d'especialització en educació infantil, educació física, educació musical, pertorbacions del llenguatge i l'audició (logopèdia), educació especial (pedagogia terapèutica) i llengües estrangeres, i en els cursos d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil, iniciats durant els cursos acadèmics 1998-1999 i 1999-2000 i realitzats a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Oberta de Catalunya, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Vic, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Lleida, a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat Ramon Llull, al Conservatori Superior de Música del Liceu, al Col·legi López Vicuña (Barcelona), a l'IES Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona), a l'IES Gallecs (Mollet del Vallès), a l'IES Joaquim Bau (Tortosa), a l'IES Montilivi (Girona), a l'IES Montserrat Roig (Terrassa), a l'IES Ronda (Lleida), a l'IES Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat), a l'IES de Terrassa i a l'IES Can Vilumara (l'Hospitalet de Llobregat).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de juliol de 2002

Pere Solà i Montserrat

Director general d'Ordenació

i Innovació Educativa

Annex

Cursos iniciats durant el curs 1998-1999

Cursos d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil

Curs d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil (promoció 1998-00)

IES Gallecs, de Mollet del Vallès

Cognoms i nom

DNI

Arredondo Robledillo, Rosario

46531819

Baltanar Hornero, Francisca

52408180

Diaz Dorado, Carmen

52151291

Faus Betoret, M. Lluisa

79140197

Garcia Lorente, Pietat

40970724

Garcia Perez, Adoración

38771295

Jimenez Vita, Eva Maria

46536071

Martinez Navarro, Encarna

37367666

Pastor Alonso, M. Luz

46038441

Planas Jacas, Irene

77603219

Pont Font, Dolors

36514374

Roldan Muñoz, Hermenegilda

33911583

Rubio Pecero, Conchi

46544911

Salvador Nonell, M. Neus

38823497

Solana Sanguinetti, Andrea

38849018

Vidal Marin, Silvia

52178396

Xicola Julia, Carme

38815912

Curs d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil (promoció 1998-00)

IES Severo Ochoa, d'Esplugues de Llobregat

Cognoms i nom

DNI

Alario Gasulla, Anna

35063409

Alcario Santos, Eugenia

52191848

Baldo Toran, Rosa

46103637

Baldrich Blanco, Isaura

35025570

Barril Agustí, Rosario

46323824

Blanco Pelegrina, Presentación

46512006

Casado Garrido, Belarmina

46515152

Casado Minguez, Paloma

77629132

Demures Portella, Josefina

35118899

Diaz Martinez, Isabel

44003448

Eek Farran, Laura

46114598

Fontbernat Miravent, Núria

37739338

Freixas Casamitjana, Maria

04610836

Garriga Boix, Marina

79290662

Gil Gomez, Montserrat

33899695

Gil Gonzalez, Maria del Mar

46574287

Gracia Franco, Pilar

73254590

Hermosilla Pasadas, Silvia

34756302

Jodar Blazquez, Josefa

77293838

Mochales Ruiz, Esther

52196927

Montesinos Cano, Laura

46710000

Ojeda Gomez, Clara

35047495

Pareras Bassas, Rosa M.

35005945

Pérez Robles, M. Obdulia

77627795

Pérez Soto, Montse

33892897

Plans Alberch, Anna

77295673

Puiggros Casas, Meritxell

46659483

Rami Noguero, M. Teresa

37621192

Ridao Bombin, Montse

33871922

Roca Cols, Olga

79275543

Romero Gonzalez, Conxita

35112528

Romo Sabido, Conxita

35064507

Serres Puiggros, Carme

35022034

Solana Solana, Maria Jesús

46219481

Tovar Galan, Fatima

35082312

Vidorreta Jimenez, M. Asunción

77104353

Virumbrales Olivé, Àngels

52190830

Zabalia Viñuales, Lidia

38793862

Curs d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil (promoció 1998-00)

IES Can Vilumara, de l'Hospitalet de Llobregat

Cognoms i nom

DNI

Abad Cortadellas, Elisabet

39155556

Agüero Serrano, Esther

77625772

Aisa Guallar, Conxita

37703462

Alba Franco, Assumpció

40945742

Alvarez Maso, Amalia

38772187

Ballús Vila, Margarita

39152228

Barrera Villadangos, M. Purificacion

37286533

Bellatriu Rigola, Silvia

77608744

Berrocal Maymó, Montse

46524235

Brieva Bertolin, Anna

43684675

Cabrejas Andrés, Rosa M.

43401316

Carrion Pozo, Amparo

33883769

Climent Ollet, M. Rosa

46509923

Comas Suria, Dolors

46631846

Cortes Llorens, Dolors

38711827

Corzo Carretero, Manuela

38766079

Costa Cadevall, Francesca

77280387

Estrada Sanz, Iolanda

52211060

Fàfila Valeroi, Pilar

33883770

Feliubadaló Moles, Gemma

77100453

Fernandez Aguilera, Natividad

38775525

Garcia Comas, Isabel

38780319

García Márquez, Celia

52193178

Garcia Parreu, Victòria

36962011

Gil Jaurés, M. Antònia

40962834

Gil Sanchez, Josefa

45467309

Gonzalez Sanchez, Joana

77089864

Gutiérrez Ruipérez, Núria

46649749

Hernandez Herrero, Encarnació

38068483

Hurtado Massip, Elisabet

52212572

Isla Escolano, M. Àngels

40974983

Lopez Lopez, M. Teresa

37693004

Martinez Granell, Lluís

38065238

Martinez Hinojosa, Joana

46601822

Martinez Lopez, Neus

33072179

Martorell Súria, M. Carme

78049117

Mas Martinez, M. Dolors

77625866

Mateu Navarro, Teresa

36572798

Medina Pascual, M. Rosa

46311390

Mendoza Torres, M. Isabel

38791088

Mestres Gonzalez, Mercè

38428847

Monge Fábregas, Remei

38790507

Montaña Bedós, Agustina

39104223

Monzó Raya, Isabel

37324109

Mula I Bonilla, Esperança

36205661

Navarro Garcia, Montserrat

39169262

Noya Poch, Rosa

77089737

Paramo Franquesa, M. Llum

46226152

Pascual Broch, Alicia

36931684

Pascual Font, Lidia

52216159

Perbellini Romero, Montserrat

35072515

Ponces Prats, M. Montserrat

35044161

Prats Monfort, Núria

71626022

Real Navarro, Isabel

46511023

Reyes Garcia, Purificació

77106688

Riera Bover, Conxita

37259203

Roca Ramia, Teresa

46515758

Rozas Zamorano, Humberta

43406518

Rustullet Gonzalez, Maria

36937312

Sanchez Rueda, Carmen

28448852

Sangenís Ibáñez, Montserrat

33900253

Sotelo Albala, Lucía

37324488

Tasso Perez, Esperança

36965610

Torné Lou, Anna M.

77108083

Verdejo Mateu, Silvia

33910951

Vistuer de la Hoz, Elena

37694821

Curs d'habilitació per a professionals del primer cicle d'educació infantil (promoció 1998-00)

IES Montilivi, de Girona

Cognoms i nom

DNI

Aguayo Salazar, Blanca

14587933

Alsina Samon, Carme

40284154

Ametller Salvador, M. Mercè

40304002

Anglada Jordà, Engràcia

40323710

Artacho Matés, M. Carmen

77998100

Bartrina Grabulosa, Berta

79295124

Bassols Garcia, Carme

40514164

Batlle Oliveras, Dolors

40269999

Berdum Segura, Isabel

40529291

Bofill Roca, Núria

46228133

Boix Fabregas, Eulàlia

40333234

Borras Prat, Agnès

43680249

Bramon Coll, Rosa

40426687

Brossa Raurell, M. Angels

46671116

Brunsó Magret, M. Mercè

77907060

Canaleta Rabionet, Carme

77895572

Casacuberta Ballesteros, Misericòrdia

46673115

Casals Alsina, Dolors

77889424

Casas Soto, Isabel

40286655

Castillejo Villar, Leonor

40431320

Castro Risco, Dolors

40282659

Cervantes Guasch, Montserrat

40520243

Clapés Masnou, Núria

77530030

Contos Seriñana, Lídia

40427818

Corominola Gonzalez, Marta

77913447

Costa Baguda, Núria

78001361

Costa Ruiz, Mariona

37330766

Costa Vilanova, Sussana

77914895

Delgado Ferrero, Esther

37789045

Demunt Socias, Carolina

38070743

Displàs Teixidor, Victòria

40508581

Espígol Llorà, Conxi

40292722

Fàbregas Pagès, Gemma

43672046

Farrés Falcó, Montserrat

38073294

Feixas Plana, Montserrat

77899761

Fernandez Cabo, M. Dolors

40527099

Fuente Fernàndez, Eva de la

40325853

Garcia Castillo, Tecla Valentina

74467012

Garcia Echevarria, Josefina

10156481

Gil Garcia, M. Àngels

40341649

Grau Ferrando, M. Teresa

40305055

Jimenez Garcia, Dolors

40318898

Johé Roqueta, Mercè

40294261

Jou Carreras, M. Teresa

40433271

Juanhuix Vilabella, Carme

77904730

Malagón Cañapas, Margarita

40333638

Marin Cordero, Francesca

40513168

Martín Sànchez, M. Francisca

40515060

Martínez Bardon, M. Teresa

07799997

Martínez Moreno, Adela

40286353

Mendez Pajuelo, Manuela

40517098

Mercader Trias, Alícia

77912231

Morante Marquez...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA