DECRET 131/1991, de 31 de maig, d'aprovació del Programa específic de tractament de residus sòlids urbans integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 1990.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per l'Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 7 de juny de 1990, es va obrir convocatòria per al Programa específic de tractament de residus sòlids urbans integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 1990.

Atesos la demanda presentada al Programa, l'acord de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de 12 de desembre de 1990, de formulació del Programa esmentat, el resultat de la informació pública a què es va sotmetre el Programa mitjançant l'Edicte de 31 de desembre de 1990 (DOGC núm. 1397, de 23.1.1991) i la resolució de les al·legacions;

Atès que en la formulació del Programa s'han seguit els tràmits i les determinacions que disposa la normativa vigent;

A proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

S'aprova definitivament el Programa específic de tractament de residus sòlids urbans per a l'any 1990, que figura a l'annex.

Article 2

S'aproven definitivament les bases d'execució del Programa específic de tractament de residus sòlids urbans per a l'any 1990, que es publiquen annexes.

Article 3

El finançament de l'Administració de la Generalitat a aquest Programa específic té la distribució següent:

 1. Aportació al pressupost per al 1990: 497.564.626 pessetes.

 2. Aportació al pressupost per al 1991: 384.066.385 pessetes.

  Disposicions finals

  - 1 Es faculta el conseller de Medi Ambient per a l'execució i el desplegament d'aquest Decret.

  - 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 31 de maig de 1991

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Albert Vilalta i Gonzàlez Conseller de Medi Ambient

  BASES d'execució del Programa específic de tractament de residus sòlids urbans per a l'any 1990

  Capítol 1 Normes generals

  - 1 Normativa aplicable L'execució del Programa específic de tractament de residus sòlids urbans per a l'any 1990 es regirà específicament, i en tot el que li sigui aplicable, per les lleis 5/1987, de 4 d'abril, 8/1987, de 15 d'abril, i 23/1987, de 23 de desembre, i pels decrets 117/1989, de 19 de maig, 301/1989, de 4 de desembre, i la normativa estatal aplicable.

  - 2 Pel que fa a la contractació i l'execució de les obres, caldrà aplicar els preceptes bàsics de la Llei i el Reglament de contractes de l'Estat aplicables a la contractació dels ens locals, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i, supletòriament, les disposicions vigents restants en la matèria.

  - 3 Execució del Programa L'execució del Programa correspon a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Capítol 2 Gestió del Programa

  Secció 1 Competència

  - 4 La contractació, l'execució i la direcció de l'obra correspon a l'ens beneficiari.

  - 5 El control de l'execució de l'obra, el lliurament de les subvencions atorgades i les recepcions facultatives correspon al Departament de Medi Ambient.

  Secció 2 Desplegament, seguiment i divulgació del Programa

  - 6 Desplegament i seguiment de l'execució del Programa El Departament de Medi Ambient facilitarà models tipus de documentació a fi de normalitzar l'actuació administrativa de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA