RESOLUCIÓ GAP/429/2010, de 17 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions (convocatòria de provisió núm. GO/007/10).

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/429/2010, de 17 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions (convocatòria de provisió núm. GO/007/10).

Al Departament de Governació i Administracions Públiques hi ha vacant el lloc de cap del Negociat de Tramitació de Telecomunicacions.

El lloc esmentat consta a la relació dels llocs de treball vigent del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

.1 Convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap del Negociat de Tramitació de Telecomunicacions de la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques, que es detalla en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 Les sol·licituds s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, en el Registre General del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona); en el registre dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (Diputació, 303, 08009 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

Barcelona, 17 de febrer de 2010

P. D. (Resolució GAP/1416/2007, DOGC de 16.5.2007)

Pep Mur i Planas

Director de Serveis

Annex 1

Descripció del lloc de treball

.1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: cap del Negociat de Tramitació de Telecomunicacions.

Departament: Governació i Administracions Públiques.

Unitat directiva: Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 22.1.

Complement específic: 7.364,40 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: comandament.

Forma de provisió: concurs específic.

Norma funcional: 5342.

.2 Requisits de participació

Grup: C.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos administratiu d'administració general.

.3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

.4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Coordinar la gestió administrativa dels procediments i fer el control i seguiment de les taxes que du a terme el Servei de Telecomunicacions del Departament de Governació i Administracions Públiques en relació amb les infraestructures de telecomunicacions i les instal·lacions de telecomunicacions en l'àmbit de l'edificació, d'acord amb les directrius del/de la superior jeràrquic/a i la normativa sectorial, per tal de garantir la tramitació administrativa correcta.

4.2 Finalitats/funcions:

 1. Emetre certificacions en relació amb el compliment de la normativa en matèria d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

 2. Coordinar la gestió administrativa dels procediments relacionats amb les infraestructures de telecomunicacions.

 3. Coordinar la gestió administrativa dels procediments relacionats amb les instal·lacions de telecomunicacions en l'àmbit de l'edificació.

 4. Gestionar el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya.

 5. Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani el/la superior jeràrquic/a.

  4.3 Tasques bàsiques o activitats:

  1. Impulsa inspeccions d'ofici i revisa documentació per verificar el compliment de la normativa sobre infraestructures.

  2. Emet certificats acreditatius del compliment de les obligacions estipulades en matèria d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

  3. Gestiona la liquidació de les taxes que generen aquestes certificacions.

  4. Dóna tràmit a les denúncies dels ciutadans per incompliment de la normativa en matèria d'infraestructures.

  5. Coordina el procediment relatiu a les sol·licituds d'inscripció, modificació i cancel·lació dels assentaments al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya.

  6. Supervisa les sol·licituds d'informe d'aprovació de plans d'ordenació urbanística municipals.

  7. Supervisa les sol·licituds d'informe d'aprovació de plans específics de radiocomunicacions.

  8. Supervisa les sol·licituds d'informe d'aprovació dels programes específics de telecomunicacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

  9. Coordina i gestiona la realització de proves i l'expedició de diplomes d'autorització per a l'ús de banda ciutadana CB-27 i radioaficionats.

  10. Supervisa les autoritzacions, modificacions i el reconeixement per a la instal·lació d'antenes d'aficionat i la comprovació dels equips tècnics.

  11. Coordina el tràmit d'informe sobre les actuacions d'obra pública en el territori.

  12. Coordina el tràmit d'informe sobre plans directors urbanístics.

  13. Coordina el procediment d'inscripció, modificació i cancel·lació dels assentaments al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya.

  14. Coordina el tràmit d'inspecció dels instal·ladors inscrits en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions i de les persones...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA