ORDRE EMO/9/2013, de 24 de gener, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja que presta l'empresa ECOMED Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, SA, a les dependències administratives de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel comitè de vaga (registre d’entrada de data 17 de gener de 2013 als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona), prevista a partir del dia 28 de gener de 2013, amb caràcter indefinit, i que afecta la totalitat de la plantilla de l’empresa que realitza el servei de neteja de les dependències administratives de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona;

Atès que el servei de neteja que realitza l’empresa a les dependències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Barcelona s’ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets fonamentals com el de la salut, d’acord amb els articles 15 i 43 de la Constitució;

Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial i garantir els drets constitucionals, tal com assenyalen els articles 28 i 37 de la Constitució, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Atès que d’acord amb l’informe emès per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en les dependències afectades per la vaga treballen 280 persones i que diàriament accedeixen una mitjana de 400 persones, es fa del tot necessari compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials que garanteixin el dret a la salut, s’han de fixar les mesures per reduir el risc sanitari que pot ocasionar la utilització de les instal·lacions higienicosanitàries i de les dependències administratives de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona per un elevat nombre de persones i, per tant, cal mantenir un nivell mínim d’higiene en atenció al moviment de ciutadans que diàriament accedeixen a les esmentades dependències, a les persones que hi treballen i a la durada indefinida de la vaga, s’estableixen un serveis mínims consistents en la neteja de sanitaris dos cops a la setmana i la neteja de la resta de les dependències una vegada cada quinze dies, i efectuar la retirada de matèria orgànica susceptible de descomposició i la recollida de residus sòlids o líquids que representin un risc per a la seguretat i la salut de les persones quan n’hi hagin;

Atès que en tràmit d’audiència les parts en conflicte han efectuat les seves propostes de serveis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA