ORDRE ENS/137/2004, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2004-2005 per als centres docents no universitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/137/2004, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2004-2005 per als centres docents no universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2004-2005, d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre serà d'aplicació a tots els centres docents no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres docentspúblics i privats no universitaris iniciarà en el seu centre les activitats d'organització del curs i també les tasques específiques de programació, avaluació i recuperació el dia 1 de setembre de 2004. Les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 30 de juny de 2005.

2.2 Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'haurà d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboralvigent.

Article 3

Calendari

Els centres docents públics i privats de parvulari, d'educació primària, d'educació especial, d'ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 15 de setembre de 2004, a excepció dels cicles formatius de grau superior que les començaran el dia 20 de setembre i les acabaran el dia 22 de juny de 2005.

Els directors i les directores dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, podran autoritzar l'endarreriment de la data de començament del centre, o d'alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no superi la data límit del 20 de setembre.

La preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'hauran d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de curs.

Els centres podran programar un inici de curs per a l'alumnat que inicia el parvulari diferent del previst amb caràcter general prèvia autorització del director o de la directora dels serveis territorials segons el procediment previst a l'article 4.2 d'aquesta Ordre.

Les activitats d'avaluació dels alumnes i de les alumnes del segon curs del batxillerat es programaran a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. En tot cas els processos d'avaluació no acabaran abans del 27 de maig i la programació de l'acabament del curs ha de ser supervisada per la Inspecció d'Ensenyament. Els centres oferiran activitats lectives d'aprofundiment i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA