ORDRE BEF/250/2003, de 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació d'adults.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE BEF/250/2003, de 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació d'adults.

Atesa la proposta de la directora general de Formació d'Adults relativa a la necessitat de regular el calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació d'adults, un cop fet el tràmit sindical corresponent, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent;

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte establir el calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació d'adults públics i privats autoritzats per al curs 2003-2004.

Article 2

Calendari

2.1 El personal docent dels centres i les aules de formació d'adults iniciarà les activitats el dia 1 de setembre de 2003 i les acabarà el dia 30 de juny de 2004.

2.2 Des del primer dia hàbil del mes de setembre, i fins a l'inici de les classes, el personal docent farà les activitats de seguiment, informació, inscripció de l'alumnat, tasques específiques de programació i d'organització general del curs, i les entrevistes personals a l'alumnat, convalidacions, si escau, i avaluacions inicials que permetin elaborar els itineraris formatius.

2.3 Les classes començaran el 22 de setembre de 2003 i s'acabaran el 23 de juny de 2004.

2.4 Un cop acabades les classes, i fins a l'últim dia hàbil del mes de juny, es faran les activitats d'avaluació final, de revisió del curs, d'elaboració de la memòria i de programació de l'oferta formativa per al curs següent.

Article 3

Horari lectiu

3.1 Dins dels ensenyaments inicials per a adults, l'horari lectiu per a l'alumnat que cursi els ensenyaments corresponents al cicle de formació instrumental serà d'una hora i mitja a dues hores de classe diària de dilluns a divendres, ambdós inclosos, per als dos primers nivells, i de dues hores a dues hores i mitja per al tercer nivell.

3.2 Quant a la resta d'ensenyaments inicials per a adults, els quals inclouen l'oferta formativa de curs de llengua oral, curs de llengua escrita, iniciació a la informàtica i iniciació a una llengua estrangera, el nombre d'hores serà l'equivalent a un mínim de 60 hores de treball, impartides en funció de les característiques i les necessitats de cada grup, i d'acord amb la programació que s'estableixi.

3.3 L'horari lectiu per a l'alumnat que cursi els ensenyaments pertanyents al cicle...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA