ORDRE ECF/203/2010, de 8 de març, de modificació de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/203/2010, de 8 de març, de modificació de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior.

En data 31 d'octubre de 2007 es va publicar la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic mitjançant la qual s'estableixen nous llindars en relació amb la contractació menor.

D'altra banda l'acord del Govern de la Generalitat de data 9 de desembre de 2009 aprova el protocol d'actuació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d'estudis i dictàmens, establint noves directrius d'actuació.

En conseqüència, esdevé necessari establir la modalitat de control d'aquest tipus d'expedients i per tant, es modifica l'esmentada Ordre ECF/173/2006.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Modificar la lletra a) de l'article 1.1 de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior, que queda redactat de la manera següent:

“a) En matèria de despeses derivades de la contractació administrativa: els contractes menors regulats a l'article 95 i 122 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, excepte els expedients de contractació menor per encàrrecs d'estudis i dictàmens que ultrapassin l'import de 10.000 euros (IVA exclòs).”

Disposició addicional

La modalitat de control que s'estableix per efectuar el seguiment dels expedients de contractació menor per encàrrecs d'estudis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA