ORDRE ECF/203/2010, de 8 de març, de modificació de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/203/2010, de 8 de març, de modificació de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior.

En data 31 d'octubre de 2007 es va publicar la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic mitjançant la qual s'estableixen nous llindars en relació amb la contractació menor.

D'altra banda l'acord del Govern de la Generalitat de data 9 de desembre de 2009 aprova el protocol d'actuació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d'estudis i dictàmens, establint noves directrius d'actuació.

En conseqüència, esdevé necessari establir la modalitat de control d'aquest tipus d'expedients i per tant, es modifica l'esmentada Ordre ECF/173/2006.

En ús de les atribucions que m'han estat conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Modificar la lletra a) de l'article 1.1 de l'Ordre ECF/173/2006, de 27 de març, per la qual s'estableix la modalitat, l'abast i el procediment de control posterior, que queda redactat de la manera següent:

“a) En matèria de despeses derivades de la contractació administrativa: els contractes menors regulats a l'article 95 i 122 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, excepte els expedients de contractació menor per encàrrecs d'estudis i dictàmens que ultrapassin l'import de 10.000 euros (IVA exclòs).”

Disposició addicional

La modalitat de control que s'estableix per efectuar el seguiment dels expedients de contractació menor per encàrrecs d'estudis i dictàmens que ultrapassin l'import de 10.000 euros (IVA exclòs) és el d'intervenció prèvia d'acord amb el que preveu l'article 69 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA