DECRET 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.

Els noms que designen els llocs d’un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural. Tècnica perquè els referencien geogràficament, i cultural perquè vehiculen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d’aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.

Per això, l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, ha mantingut i reforçat els preceptes que ja contenia l’article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística de Catalunya, tot atribuint als ajuntaments i al Govern de la Generalitat la competència per a la determinació dels topònims, determinació que, amb l’excepció dels topònims aranesos, s’ha de fer d’acord amb la normativa general de la llengua establerta per l’Institut d’Estudis Catalans.

D’altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, disposa que l’Administració de la Generalitat ha d’establir sistemes de col·laboració perquè les diferents administracions públiques de Catalunya segueixin en els usos lingüístics criteris coherents i ajustats a la normativa de la llengua.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals, de Política Territorial i Obres Públiques i de Cultura, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’addiciona un article 9 al Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, amb el contingut següent:

"Article 9

"La Comissió de Toponímia

"9.1 La Comissió de Toponímia, adscrita al Departament de Cultura, és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.

"9.2 Integren la Comissió:

"a) El director o directora general de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència.

"b) Les persones titulars de la Direcció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la Direcció de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exerceixen les vicepresidències.

"c) Les persones titulars de la Direcció General d’Administració Local, la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Direcció de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA