DECRET 119/1991, de 7 de maig, pel qual s'estableixen les funcions de les seccions de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 125/1994.

La Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia va ser creada pel Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia. Inicialment s'estructurava en un únic servei, el Servei d'Afers Judicials, format per dues seccions. Posteriorment, la Direcció General va anar ampliant el seu volum d'activitat principalment amb actuacions preparatòries per assumir funcions traspassades en matèria d'Administració de Justícia en compliment de l'article 18.1 del Estatut d'autonomia de Catalunya. La nova estructuració va venir amb el Decret 165/1989, de 23 de juny, pel qual es va crear una Subdirecció General d'Afers Judicials, en substitució del servei del mateix nom, i un Servei de Coordinació i Assessorament, superant així l'antiga estructura d'un únic servei.

L'esmentat Decret 165/1989 va detallar les funcions que corresponen a cada unitat orgànica exceptuant les de les seccions.

Per establir les funcions que corresponen a les seccions de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, s'han tingut en compte les funcions assignades als serveis corresponents pel Decret 165/1989, de 23 de juny, com també les funcions efectivament traspassades a la Generalitat mitjançant el Reial Decret 966/1990, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia, publicat al DOGC núm. 1326, de 3.8.1990, i el Decret 11/1991, de 7 de gener, de creació de les gerències de suport judicial del Departament de Justícia.

En virtut de tot això, atès el que disposen els articles 12.c) i 25 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

A la Secció de Gestió Econòmica, dependent del Servei de Gestió Administrativa de la Subdirecció General d'Afers Judicials, li corresponen les funcions següents: La tramitació de la gestió del pressupost de la Direcció General justificant els fons rebuts, elaborant els documents comptables i preparant els expedients de contractació. La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA