DECRET 30/1997, de 30 de gener, de modificació del Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 65/1996, de 23 de gener, va establir els ajuts públics a càrrec de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge i, al mateix temps, va regular la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999, gestionats per la Generalitat de Catalunya.

Durant el període d'aplicació del pla vigent, com també durant l'aplicació dels plans anteriors, s'ha constatat que determinades mesures incentivadores contingudes en les disposicions anteriorment esmentades i, en concret, els ajuts directes en forma de subvencions no han complert, en molts casos, la principal finalitat per a la qual van ser creades: la disminució de les aportacions que han d'efectuar les famílies en concepte d'entrada.

El fet anteriorment exposat, juntament amb l'evolució que ha sofert el mercat financer i creditici, fa aconsellable l'adopció d'altres mesures, en substitució d'algunes subvencions, que permetin a les famílies accedir a un major volum de crèdit i, en conseqüència, resoldre el problema anteriorment plantejat.

Pels motius exposats, es considera necessari, d'una banda, introduir a més dels préstecs qualificats concedits per les entitats de crèdit en l'àmbit dels convenis subscrits pel Ministeri de Foment, els préstecs qualificats concedits per les entitats de crèdit a l'empara dels convenis a subscriure amb la Generalitat de Catalunya i, d'altra banda, modificar la destinació de les subvencions.

Per tot això, amb la conformitat del Consell Assessor de l'Habitatge, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 2 del Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999, que tindrà la redacció següent: "Article 2 "Actuacions protegibles "A efectes del que disposa aquest Decret es consideren protegibles les actuacions següents: "La promoció d'habitatges de protecció oficial i d'altres habitatges destinats a lloguer. "L'adquisició d'habitatges protegits, tant en règim de propietat com de dret de superfície. "Les actuacions en àrees de rehabilitació i la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges".

Article 2

Es modifica l'article 6.1 del Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999, en el sentit d'incorporar un nou...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA