DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Les aigües subterrànies constitueixen un recurs hidràulic d'innegable importància en tot el territori de Catalunya i especialment en les zones en què, tant per raons geogràfiques i de pluviometria com per problemes de qualitat, les aigües superficials disponibles o utilitzables són escasses. Això fins al punt que, a hores d'ara, hi ha comarques on el desenvolupament de les activitats econòmiques i el mateix funcionament dels assentaments humans depèn, gairebé de manera exclusiva, de l'aprofitament de l'aigua del subsòl.

Atès que és una necessitat indefugible, l'aprofitament dels aqüífers ha derivat en molts casos cap a extraccions indiscriminades que posen en perill la mateixa existència del recurs, per efecte d'un descens constant dels nivells freàtics que en les zones costaneres comporta, freqüentment, un grau important d'intrusió marina i de salinització. El problema que es presenta, amb extraordinària gravetat en certes àrees, exigeix una intervenció administrativa proporcionada a les circumstàncies de cada cas i que, necessàriament, ha de tenir un caràcter gradual.

La competència exclusiva que l'article 9.16 de l'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat en matèria d'aprofitaments hidràulics en relació amb les aigües de les conques compreses íntegrament en el territori de Catalunya es concreta, d'acord amb l'article 6.1.a) del Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener, en la potestat d'administrar i controlar el domini públic hidràulic i els aprofitaments sobre aquest. Així mateix, correspon a l'Administració Hidràulica de Catalunya, a través dels diversos ens i òrgans que la integren, acomplir les funcions que dimanen de la Llei 29/1985, d'aigües, exercint les facultats, les comeses i les atribucions que corresponen.

En aquest sentit, el Consell Executiu està facultat, en aplicació de l'article 56 de la Llei d'aigües vigent, per adoptar, en cas de sobreexplotació d'aqüífers o estats similars de necessitat, urgència o concurrència de situacions anòmales i excepcionals, les mesures necessàries per a la superació d'aquestes situacions, i, per tant, a aquest òrgan correspon establir les determinacions més urgents a aplicar mentre es duen a terme els estudis i tràmits previstos per a la declaració de sobreexplotació en les zones en què calgui fer-la.

En altres zones, on la utilització de les aigües subterrànies es manté en nivells més moderats, resulta també convenient, per tal de mantenir les característiques actuals de qualitat i quantitat del recurs, adoptar normes de control de tots els nous aprofitaments que impedeixin les extraccions abusives.

La col·laboració dels usuaris en la gestió pública de l'aigua, proclamada com a principi informador de la nova legislació, resulta encara més indispensable quan es tracta d'administrar els recursos limitats d'un aqüífer. Per això, la Llei d'aigües i el seu Reglament preceptuen la constitució de la comunitat d'usuaris de cadascun d'ells. Tot tenint presents els precedents existents a Catalunya, el Decret reconeix l'important joc de les comunitats d'usuaris en l'explotació racional dels recursos de què disposen i preveu, alhora, la possibilitat d'encomanar-los certes funcions en la tramitació d'expedients referents a l'aqüífer com a mecanisme per garantir-ne la participació en l'administració; amb l'ordenació de l'establiment de mecanismes de protecció dels interessos dels usuaris futurs.

Finalment, l'assignació equitativa dels recursos fa forçós preveure prioritats en la utilització que tinguin en compte la incidència de recursos externs d'aportació específica, així com la conveniència de fomentar la reutilització de les aigües residuals tractades per a usos que siguin compatibles d'acord amb la qualitat d'aquestes.

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el dictamen emès per la comissió jurídica assessora i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Les determinacions que conté el present Decret seran d'aplicació a tots els aprofitaments dels recursos hidràulics existents en els aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques que estan delimitats als annexos 1 i 2 d'aquest, llevat de les disposicions que expressament refereixin la seva aplicació només als aqüífers inclosos en un o altre d'aquells annexos. 1.2 Amb caràcter general, i des de l'entrada en vigor d'aquest Decret:

  1. El que disposa l'article 4 d'aquest Decret serà d'aplicació a la tramitació de tots els expedients en curs d'autorització d'investigació d'aigües subterrànies, de concessió d'aigües d'aiguaneixos o subterrànies i de modificació de les característiques dels aprofitaments preexistents.

  2. El dret d'obertura de noves captacions establert a l'article 52.2 de la Llei d'aigües restarà subjecte al règim d'autorització que preveu l'article 9 d'aquest Decret.

Article 2

2.1 Tots els titulars d'aprofitaments d'aigües subterrànies o d'aiguaneixos pertanyents a cadascuna de les unitats hidrogeològiques delimitades a l'annex 1 estan obligats a constituir-se, si no existeix encara, en comunitat d'usuaris. 2.2 Als efectes de promoure la constitució de la comunitat, els titulars o usuaris actuals d'aiguaneixos, pous o galeries en explotació declararan el seu aprofitament a la Junta d'Aigües dins el termini de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret i segons el model i les instruccions que figuren a l'annex 3. 2.3 La declaració, que haurà de formular-se sigui quina sigui la situació administrativa actual de l'aprofitament, anirà acompanyada amb la documentació de què es disposi per acreditar-ne la titularitat legítima i el dret a la utilització del recurs. Així mateix, es farà constar expressament el cabal realment utilitzat, el seu règim d'explotació i l'ús a què es dedica. 2.4 Finalitzat el termini fixat en el número 2, la Junta d'Aigües elaborarà una relació nominal dels usuaris de l'aqüífer i promourà la constitució de la comunitat d'usuaris, que podrà ser una o diverses per a cada àmbit delimitat, segons el procediment general establert.

Article 3

Els interessats en expedients de legalització de captacions d'aigües subterrànies iniciats abans de l'1 de gener de 1986 podran acreditar dins el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret el seu dret a la utilització del recurs i la no-afecció a cabals d'altres aprofitaments legals preexistents per a la inscripció al Registre d'Aigües com a aprofitament temporal d'aigües privades amb els efectes que preveu la disposició transitòria 3 de la Llei d'Aigües. La Junta d'Aigües examinarà la possible afecció a aigües qualificades com a públiques en la legislació vigent abans de l'1 de gener de 1986, que, cas que es produeixi, comunicarà a l'interessat per tal que sol·liciti la concessió corresponent. La manca d'acreditació del seu dret en el termini indicat tindrà la consideració de causa de paralització imputable a l'interessat dels expedients de legalització en curs, pel que fa a la seva caducitat d'acord amb l'article 99 de la Llei de procediment administratiu.

Article 4

4.1 En la tramitació de les sol·licituds de noves concessions d'aigües subterrànies i d'ampliació o modificació de les existents, així com dels expedients ja iniciats de concessió o de modificació a què es refereix l'article 1, s'observaran les prescripcions que contenen els apartats següents. 4.2 La Junta d'Aigües farà pública, per a cada aqüífer o unitat hidrogeològica, la relació de les sol·licituds de concessió o de modificació de les característiques de concessions preexistents que s'haguessin presentat abans de l'entrada en vigor del present Decret, a fi que dins el termini d'un mes es puguin presentar altres sol·licituds en competència. Dins el mateix termini els titulars legítims d'aprofitaments preexistents que es considerin perjudicats podran al·legar el que considerin més convenient a la defensa dels seus interessos. 4.3 Les noves sol·licituds que siguin presentades de conformitat amb el que disposa la legislació general se sotmetran a informació pública per un termini d'un mes als mateixos efectes que preveu l'apartat anterior. 4.4 Els anuncis expressaran els àmbits parcials dins de cada aqüífer als quals haurà de referir-se necessàriament la competència de projectes, i en relació amb els quals es podrà acordar la tramitació dins un expedient únic de totes les peticions presentades. 4.5 La Junta d'Aigües examinarà el projecte o els projectes presentats en cada àmbit de competència i a la vista de les al·legacions rebudes seleccionarà aquells als quals pugui atorgar-se la concessió. Finalment, dictarà la resolució corresponent. 4.6 En l'atorgament de les concessions es podrà tenir en compte, a més de l'ordre de prioritats fixat en la Llei, la possibilitat o no de poder obtenir recursos d'altres fonts alternatives per a cada tipus d'ús.

Article 5

5.1 La tramitació de les sol·licituds d'autorització per a la investigació d'aigües subterrànies s'ajustarà al procediment descrit a l'article 4. Simultàniament amb el tràmit d'informació pública es comunicarà la iniciació de l'expedient al propietari del terreny sobre el qual es demana de fer la investigació, en el cas que no sigui el mateix sol·licitant, informant-lo del seu dret de prioritat per obtenir l'autorització. 5.2 La resolució d'autorització i els efectes del seu atorgament es regiran pel que disposen l'article 180 i l'apartat 3 de l'article 108 del Reglament del domini públic hidràulic.

Article 6

Les concessions i les autoritzacions d'investigació d'aigües subterrànies destinades a l'abast de poblacions podran atorgar-se sense admissió de projectes en competència. La resolució d'atorgament portarà implícita la declaració d'utilitat pública i de necessitat d'ocupació als efectes d'expropiació d'aprofitaments preexistents; sense que siguin d'aplicació en aquest cas les normes que, sobre distàncies mínimes i afeccions, especifica la legislació general.

Article 7

A...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA