ORDRE PTO/589/2010, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/589/2010, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

L'article 31.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix la competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l'aprovació del règim de tarifes aplicable al serveis interurbans de taxi.

L'increment que han experimentat els costos d'explotació dels serveis interurbans de taxi d'ençà del darrer augment de tarifes que autoritza l'Ordre PTO/519/2008, de 25 de novembre, determina la necessitat de revisar les tarifes aplicables a aquests serveis amb la finalitat d'actualitzar-les d'acord amb l'evolució dels seus costos d'explotació, de tal manera que, un cop realitzats els càlculs pertinents, s'ha obtingut un increment general del 2,7%.

La novetat principal que estableix aquesta Ordre és la incorporació al càlcul del preu mitjançant taxímetre de la tarifa aplicable a l'horari nocturn i als dissabtes i dies festius (tarifa 4), que fins ara restava reflectida en un suplement lineal sobre la tarifa ordinària. D'aquesta manera s'afavoreix la transparència en el càlcul i cobrament de les percepcions i s'aprofita la millora tècnica que suposa la generalització dels mòduls digitals en els vehicles.

L'establiment d'aquestes tarifes interurbanes s'ha de dur a terme de manera coordinada amb les tarifes urbanes i metropolitanes de competència dels ens locals. Per tant, als efectes de garantir un procés harmònic tant des del punt de vista econòmic com tècnic, per a la incorporació de les diferents tarifes als aparells taxímetres s'escau aprovar de immediatament les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Per tot això, vista la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,

Ordeno:

Article 1

1.1 Els serveis interurbans de taxi amb un recorregut íntegrament comprès dins el territori de Catalunya s'han d'efectuar d'acord amb les tarifes següents, inclosos els impostos:

a) Tarifa 3. Serveis que es desenvolupin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 8 i les 20 hores

Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,61 euros.

Preu per hora d'espera: 16,68 euros.

Preu per fracció cada 15 minuts: 4,17 euros.

Mínim de percepció: 5,40 euros.

b) Tarifa 4. Serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 20 i les 8 hores

Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,73 euros.

Preu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA