ORDRE PTO/459/2007, de 5 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/459/2007, de 5 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

L'article 31.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix la competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l'aprovació del règim de tarifes aplicable als serveis interurbans de taxi.

L'increment que han experimentat els costos d'explotació dels serveis interurbans de taxi d'ençà del darrer augment de tarifes que autoritza l'Ordre PTO/581/2006, de 12 de desembre, determina la necessitat, com ha posat de manifest el mateix sector, de revisar les tarifes aplicables a aquests serveis amb la finalitat d'actualitzar-les d'acord amb l'evolució dels seus costos d'explotació.

En aquest sentit, escau també actualitzar el suplement nocturn i de dissabtes i festius i el mínim de percepció. D'altra banda, es mantenen les determinacions corresponents per a l'aplicació de les tarifes fixades en l'Ordre en supòsits específics que així ho requereixen, com és el cas dels serveis concertats telefònicament o mitjançant radiotaxi i dels serveis mixtos urbans i interurbans, i també les condicions per a la incorporació de les tarifes en els comptadors taxímetres i els paràmetres corresponents.

Per tot això exposat, vista la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,

Ordeno:

Article 1

1.1 Els serveis interurbans de taxi amb un recorregut íntegrament comprès dins el territori de Catalunya s'han d'efectuar d'acord amb les tarifes següents, inclosos els impostos:

Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,56 euros.

Preu per hora d'espera: 15,35 euros.

Preu per fracció cada 15 minuts: 3,84 euros.

Mínim de percepció: 5,25 euros.

Els mínims de percepció no són acumulables a recorreguts als quals s'hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut.

1.2 S'aplicarà un suplement de 3,30 euros en els casos següents:

  1. En els serveis que es facin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en horari nocturn, entenent com tal el període comprès entre les 21 i les 7 hores.

  2. En els serveis que es facin en dissabtes i festius.

1.3 Les tarifes esmentades no són aplicables a l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.

Article 2

2.1 Els vehicles que disposin de comptador taxímetre han d'incorporar al corresponent mòdul les tarifes i els suplements que fixa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA