DECRET 58/1997, de 4 de març, pel qual s'estableixen les condicions dels trasllats de les oficines de farmàcia i el procediment per a la seva autorització.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 8 de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, estableix en els seus apartats 3 i 4 que per reglament es determinaran les condicions del trasllat de les oficines de farmàcia, el qual pot ésser voluntari, forçós o provisional. Alhora preveu que per als casos dels trasllats forçosos o provisionals es podrà fixar reglamentàriament una distància menor de dos-cents cinquanta metres envers la resta d'oficines de farmàcia, la qual en cap cas pot ésser inferior de cent vint-i-cinc metres.

En el present Decret s'estableix el règim aplicable a les diferents modalitats de trasllat de les oficines de farmàcia, tenint en compte les diverses causes i finalitats a què responen cadascuna d'aquestes modalitats.

En conseqüència, a l'empara de les facultats conferides per la disposició final de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, escoltades les corporacions i entitats interessades, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Principis generals 1.1 Pot ésser objecte de trasllat qualsevol oficina de farmàcia oberta al públic, en els termes que estableixen l'article 8 i la disposició transitòria primera de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i el present Decret. 1.2 Els requisits tecnicosanitaris que han de complir els locals on es traslladin les oficines de farmàcia són els fixats al Decret 168/1990, de 3 de juliol, i a l'article 4.5 del present Decret. 1.3 L'amidament de les distàncies que les oficines de farmàcia han de guardar envers la resta d'oficines de farmàcia i envers els centres d'atenció primària que siguin capçalera d'àrea bàsica s'efectuarà d'acord amb les previsions del Decret 141/1992, de 22 de juny.

Article 2

Trasllat voluntari 2.1 Es considera trasllat voluntari aquell canvi d'ubicació de l'oficina de farmàcia la causa del qual es troba en la voluntat del seu titular. 2.2 Quan el trasllat sigui voluntari, s'hauran de respectar en tots els casos les distàncies previstes a l'article 6.7.b) de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya.

Article 3

Trasllat forçós 3.1 Es considera trasllat forçós el d'aquella oficina de farmàcia que, per causa no imputable al seu titular, ha de canviar la seva ubicació per causa de veure's privada, de manera definitiva, del normal desenvolupament de l'exercici professional farmacèutic en el local on està instal·lada, per alguna de les causes següents: 3.1.

  1. Destrucció total o parcial del local o declaració administrativa de ruïna que impedeixi l'exercici professional. 3.1.

  2. Impossibilitat de permanència en el local per extinció de la relació jurídica en virtut de la qual s'ocupa, sempre que aquesta extinció no sigui imputable a la voluntat del titular de l'oficina de farmàcia. La resolució del contracte de lloguer del local pot donar lloc al trasllat forçós de l'oficina de farmàcia instal·lada en aquest local, sempre que la causa de la resolució del contracte no sigui imputable a l'arrendatari i aquest hagi fet tot el possible per defensar la seva possessió arrendatícia. 3.2 Les causes ja existents en el moment en què es va instal·lar l'oficina de farmàcia en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA