DECRET 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.

D’acord amb les competències exclusives que té la Generalitat en matèria d’espectacles i activitats recreatives, es va aprovar la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. La Llei esmentada té com a objectius, entre d’altres, garantir la seguretat del públic, la seva comoditat, així com la higiene dels locals, evitar molèsties a tercers, defensant els drets i la seguretat del públic com a usuari i consumidor i preservant l’ordre públic en el sentit estricte.

D’acord amb l’article 1.2 de la Llei esmentada, s’entén que són espectacles les activitats esportives i les recreatives relacionades amb el lleure sempre que tinguin caràcter públic.

L’article 16.4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, preveu que, sens perjudici del que estableix la legislació vigent sobre disciplina de mercat i defensa del consumidor i usuari, correspon al Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Governació, regular per decret les condicions objectives en què es pot exercir el dret d’admissió, que han de ser públiques i conegudes per tal que no es pugui negar de manera arbitrària o improcedent el dret d’accés als locals i establiments de pública concurrència sotmesos a la dita Llei. També preveu que la reglamentació ha de tenir com a objectiu impedir l’accés a les persones que manifestin actituds violentes, que puguin produir perill o molèsties als altres espectadors o usuaris, o bé que dificultin el desenvolupament normal d’un espectacle o activitat recreativa.

La reserva del dret d’admissió fa referència a la possibilitat que tenen els titulars dels establiments públics i els organitzadors d’espectacles i activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, de determinar les condicions objectives en les quals els consumidors o els usuaris poden accedir-hi.

D’altra banda, és important destacar que és el mateix marc constitucional el que de manera genèrica obliga al respecte dels drets fonamentals de les persones i, alhora, impedeix que es produeixi un tractament discriminatori a una persona per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, d’acord amb l’article 14 de la Constitució.

Ara bé, no es tracta d’un dret absolut, il·limitat o subjecte al criteri discrecional del titular o organitzador i, per això, la regulació del dret d’admissió té per objecte primordial protegir els consumidors i usuaris de l’exercici del dret d’accés als establiments públics per evitar que pugui ser negat de manera arbitrària o improcedent, protegint, al mateix temps, els titulars dels establiments i els organitzadors d’espectacles i activitats recreatives perquè la seva activitat pugui desenvolupar-se amb tota normalitat, evitant situacions que puguin posar en perill els espectadors o usuaris d’aquests o els puguin produir molèsties.

La normativa vigent reconeix als titulars dels establiments abans esmentats l’exercici del dret d’admissió, i s’hi estableix, si bé de manera genèrica i poc concreta, una sèrie de límits en la seva aplicació, amb la finalitat d’evitar abusos i per tal que no es negui de manera arbitrària o improcedent l’accés dels consumidors i usuaris als seus establiments.

Per tant, el seu desenvolupament reglamentari ha d’assenyalar, de manera més específica que l’actual, els límits i les circumstàncies de l’exercici del dret d’admissió, de tal manera que no doni lloc a injustícies o discriminacions vers els consumidors i usuaris dels anomenats establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny.

Pel que fa al seu exercici, el dret d’admissió ha de comportar el respecte total a la dignitat de les persones, així com a la resta dels seus drets.

En compliment del Decret 200/1991, d’1 d’octubre, de creació del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives, aquest organisme de caràcter consultiu i d’assessorament, que té com una de les seves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS