DECRET 118/1982, de 6 de maig, sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de sanitat interior;

De conformitat amb el que preveu la disposició transitòria 6.6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat ha assumit els serveis que li foren transferits en virtut del Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre; s'atribuí al Departament de Sanitat i Seguretat Social els esmentats serveis, i s'assignà al Conseller del Departament esmentat, a través del Decret de 15 d'octubre de 1979 (DOGC núm. 33, d'1 de novembre): l'atorgament de l'autorització per a la creació, construcció, modificació o supressió de centres, magatzems, serveis i establiments sanitaris de qualsevol mena o naturalesa, inclosos els balnearis, oficines de farmàcia i les Entitats d'Assegurança Mèdico-farmacèutica;

Atès el que disposa el Decret 183/1981, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions i requisits que hauran de complir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials.

Atesa la necessitat de dotar el Departament de Sanitat i Seguretat Social d'una normativa que unifiqui i racionalitzi fonamentalment el procediment d'autorització de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, llevat de les oficines de farmàcia, farmacioles, magatzems, els distribuïdors de productes farmacèutics i el transport sanitari, balnearis i les entitats d'assegurança mèdico-farmacèutica;

Atès el que disposen el Reglament de Règim Interior de la Generalitat, aprovat per Decret de 18 de març de 1978, i el Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels Departaments;

A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer 1

L'atorgament de l'autorització.

administrativa en matèria sanitària per a la creació, ampliació, modificació, trasllat o tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris a què es refereixen els apartats a) i b) de l'article segon del Decret 183/1981, de 2 de juliol, i dels Serveis Farmacèutics dels Hospitals, esmentats en l'apartat d) del mateix article, correspon al Director general d'Assistència Sanitària. 2. L'autorització per a la creació, trasllat o tancament dels centres d'assistència hospitalària amb més de dos-cents llits serà atorgada pel Conseller de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA