DECRET 153/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny.

Data d'entrada en vigor:22 de febrer de 2012
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els articles 117 i 144.1.g) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueixen a la Generalitat competències en matèria d’aigües, obres hidràuliques i medi ambient. Atesa la competència del Govern per aprovar l’estatut de l’Agència Catalana de l’Aigua com a desenvolupament reglamentari de la seva estructura organitzativa i del règim de funcionament, establerts en l’article 11.3 de l’esmentat Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i en compliment del mandat contingut a la disposició final segona de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa;

En l’actual context, l’Administració de la Generalitat ha endegat un profund procés de revisió de l’estructura de tot el seu sector públic i dels procediments amb la finalitat d’avançar en la simplificació administrativa, tant des de la seva vessant orgànica com des de la regulatòria de l’activitat econòmica, que s’ha concretat, entre altres iniciatives legislatives, en l’aprovació de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Aquesta Llei modifica alguns aspectes de la regulació de l’Administració hidràulica de Catalunya, continguda al Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, la qual cosa comporta necessàriament una modificació del seu desenvolupament reglamentari.

L’Agència Catalana de l’Aigua és, des de la seva creació per Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures fiscals i d’adaptació a l’euro, l’entitat de dret públic que ha assumit les funcions d’Administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya.

Amb l’objectiu de desplegar la regulació legal de la seva estructura organitzativa i del règim de funcionament, continguda actualment en el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, el Govern va aprovar els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua mitjançant el Decret 125/1999, de 4 de maig, modificat pel Decret 218/1999, de 27 de juliol, i pel Decret 73/2001, de 20 de febrer, i el Decret 252/2002, de 22 d’octubre, pel qual es regulen els òrgans de gestió en règim de participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, i el Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Els canvis legislatius experimentats d’ençà de l’aprovació i modificació dels esmentats decrets, especialment, l’aprovació i transposició de la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la què s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües, i l’experiència de funcionament de l’Agència durant aquest període van motivar que fossin substituïts pel Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, i pel Decret 104/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua.

A banda de la necessitat d’adequar aquesta regulació reglamentària al nou marc legal, es considera necessari introduir altres modificacions orgàniques i de funcionament de l’Agència Catalana de l’Aigua a fi d’aprofundir en la simplificació de la seva estructura i incrementar l’eficàcia en el seu funcionament.

Vist l’informe previ i favorable del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua;

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificacions de l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua

1.1 Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queda redactat de la següent manera:

“6.4 El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua és l’òrgan d’assessorament de l’Agència i de participació en l’elaboració dels instruments de la planificació hidrológica.”

1.2 Es modifica l’apartat 5 de l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queda redactat de la següent manera:

“6.5 Les comissions de desembassament són els òrgans de gestió en règim de participació de l’Agència.”

1.3 S’afegeix un apartat 6 a l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, amb la següent redacció:

“6.6 El Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat és l’òrgan d’adopció de decisions en relació amb la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.”

1.4 S’afegeix un apartat 7 a l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, amb la següent redacció:

“6.7 La composició dels òrgans col·legiats respon a criteris de representació i participació paritària de dones i homes. A aquest efecte, ha de procurar-se assolir la presència en aquests òrgans d’un nombre d’homes i dones que representi un mínim de la meitat del nombre total de persones vocals.”

1.5 S’afegeix un apartat 8 a l’article 6 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, amb la següent redacció:

“6.8 En tot allò no regulat en aquests Estatuts, el règim d’adopció d’acords i de funcionament dels òrgans col·legiats és l’establert a la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat i en les normes de funcionament intern que, si s’escau, aprovin aquests òrgans.”

Article 2

Modificacions de l’article 7 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua

2.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“7.1 El Consell d’Administració és integrat per les persones membres següents:

”a) La persona titular del Departament d’adscripció de l’Agència Catalana de l’Aigua que n’exerceix la presidència, i la persona titular de la Direcció de l’Agència, que n’exerceix la vicepresidència.

”b) Set persones vocals representants de l’Administració de la Generalitat: tres persones representants del departament d’adscripció de l’Agència Catalana de l’Aigua i una persona representant per cadascun dels departaments competents en les següents matèries: presidència, economia, agricultura i ramaderia, i administracions locals.

”c) Una persona vocal representant de l’Administració General de l’Estat.

”d) Dues persones vocals representants de les administracions locals competents designades de manera que cada vocalia sigui proposada per cadascuna de les dues organitzacions d’ens locals més representatives.

”e) Sis persones vocals representants de les persones usuàries de l’aigua: dues persones vocals corresponents als usos domèstics escollides d’entre les organitzacions més representatives dels seus interessos; dues persones vocals corresponents als usos industrials escollides d’entre les organitzacions més representatives dels seus interessos, una persona vocal corresponent als usos agraris i ramaders escollida d’entre les organitzacions més representatives dels seus interessos, i una persona vocal proposada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en tant que usuària per títol de l’aigua.

”Les dues vocalies en representació dels usos industrials són ocupades rotatòriament, en les corresponents sessions del consell d’administració, per dues de les persones que proposin les organitzacions més representatives dels interessos industrials. Aquestes organitzacions han de decidir la manera com ha de produir-se aquesta rotació i comunicar-la a la Secretaria del Consell.

”Així mateix, la vocalia en representació dels usos agraris i ramaders és ocupada rotatòriament, en les corresponents sessions del consell d’administració, per una de les persones que proposin les organitzacions més representatives dels interessos agraris i ramaders. Aquestes organitzacions han de decidir la manera com ha de produir-se aquesta rotació i comunicar-la a la Secretaria del Consell.

”Correspon als departaments competents en matèria d’agricultura i d’indústria, indicar quines són les organitzacions més representatives dels respectius interessos, atès l’establert a la vigent legislació sectorial.”

2.2 Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 7 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny.

Article 3

Modificació de l’article 8 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua

Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, que queda redactat de la següent manera:

“8.1 El Consell d’Administració és l’òrgan de govern en règim de participació de l’Agència i exerceix les funcions que li atribueix l’article 11.7 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i les altres funcions que preveuen aquests Estatuts com són:

”a) Aprovar les bases reguladores i resoldre l’atorgament de subvencions, de conformitat amb el que estableix la vigent legislació en matèria de finances de la Generalitat de Catalunya, sens...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA