DECRET 354/2004, de 27 de juliol, de modificació de l'estructura de la Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 354/2004, de 27 de juliol, de modificaciÛ de l'estructura de la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, en el seu article 71, va crear dins el Departament de Benestar i FamÌlia la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques, la qual va assumir les funcions de les direccions generals de Serveis Comunitaris i d'AcciÛ CÌvica, quees varen suprimir.

L'Institut Catal‡ del Voluntariat, organisme autÚnom de car‡cter administratiu adscrit al Departament de Benestar i FamÌlia, ha estat des de la seva creaciÛ l'any 1991 la instituciÛ que ha donat resposta a les actuacions en l'‡mbit del voluntariat. AixÚ no obstant, l'an‡lisi de l'evoluciÛ polÌtica i social que s'ha produÔt en la nostra societat en els darrers anys, amb un important increment en les formes de participaciÛ que han hagut d'acomodar-se a les noves i canviants necessitats socials, ha fet prendre consciËncia al Govern de renovar el plantejament en aquesta matËria, que tÈ com a eixos fonamentals trobar formes d'organitzaciÛ que possibilitin una major participaciÛ de les entitats de voluntariat, aixÌ com l'establiment de sistemes organitzatius que simplifiquin i facin mÈs eficaÁ la gestiÛ administrativa. Aquest plantejament s'ha concretat en la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que estableix a la seva disposiciÛ addicionaltercera la supressiÛ de l'Institut Catal‡ del Voluntariat, creat per la Llei 25/1991, de 13 de desembre, a la vegada que faculta el Govern per articular reglament‡riament un Úrgan de participaciÛ en l'acciÛ de govern de les entitats de voluntariat que actuÔn a Catalunya i en la creaciÛ

d'un Úrgan actiu de l'AdministraciÛ al qual s'encomanin les funcions de suport administratiu a les activitats de voluntariat.

Tenint en compte que les funcions i objectius de l'Institut Catal‡ del Voluntariat, d'acord amb la Llei esmentada, seran exercides pel Departament de Benestar i FamÌlia a travÈs de la DirecciÛ General d'Actuacions Comunit‡ries i CÌviques, es fa necessari adaptar l'organitzaciÛ d'aquesta DirecciÛ General a les previsions legals.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atËs el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA