DECRET 178/1988, de 19 de juliol, pel qual s'estructura el Consell de Biblioteques i es regula el seu funcionament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 14 de la Llei 3/1981, de biblioteques, estableix que el Consell de Biblioteques és l'òrgan consultiu i assessor en les matèries relacionades amb el sistema bibliotecari de Catalunya, i defineix els criteris amb què s'ha de determinar la seva composició.

Atesa la disposició final de l'esmentada Llei, a proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

El Consell de Biblioteques, com a òrgan consultiu i assessor del Departament de Cultura en les matèries relacionades amb el sistema bibliotecari de Catalunya, té les funcions següents:

  1. Informar sobre els projectes de disposicions generals en matèria de biblioteques.

  2. Suggerir iniciatives per a la millora del funcionament, l'organització i la coordinació del sistema bibliotecari de Catalunya.

  3. En general, prestar assessorament al Departament de Cultura sobre les qüestions que, en matèria bibliotecària, li encomanin el Conseller de Cultura o el Director General del Patrimoni Escrit i Documental.

Article 2

El Consell de Biblioteques té la composició següent: President El Conseller de Cultura. Vice-president El Director General del Patrimoni Escrit i Documental. Vocals nats El Director de la Biblioteca de Catalunya. El Director de l'Institut Català de Bibliografia. Altres vocals Un representant de la xarxa de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona. Un representant de la xarxa de biblioteques de la Fundació Caixa de Pensions. Un representant de la xarxa de biblioteques de la Caixa de Sabadell. Un representant de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer, de Biblioteconomia i Documentació. Un representant del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Un representant de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana Secretari El Cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic.

Article 3

Els vocals del Consell, llevat d'aquells que ho són per raó del seu càrrec, són nomenats i cessen per determini del Conseller de Cultura a proposta dels diferents organismes i estaments als quals representen. Els nomenaments es fan per un termini de 3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA