DECRET 270/2003, de 4 de novembre, pel qual es modifica el Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 270/2003, de 4 de novembre, pel qual es modifica el Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, article 24, estableix que el cos de bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en parcs, zones i brigades.

El Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, estableix que les regions d'emergències, que són la denominació operativa de les brigades, integren l'estructura amb què compta la Divisió Operativa de la Direcció General, juntament amb l'Àrea de Suport Operatiu General. Actualment, les regions d'emergències previstes a l'article 2.2 de Decret esmentat són la Metropolitana Nord, la Metropolitana Sud, la regió Centre, la de Girona, la de Lleida i, per últim, la de Tarragona i Terres de l'Ebre que abasta l'àmbit territorial de la província de Tarragona.

La Divisió Operativa de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil de la que depenen les regions d'emergències exerceix, entre d'altres funcions, les de dirigir, planificar i gestionar operativament els sinistres o emergències que es produeixen en l'àmbit territorial de Catalunya i establir les directrius i instruccions al personal operatiu en les actuacions de lluita contra sinistres o en situacions d'emergències.

És per això que, amb la finalitat de respondre a la realitat territorial del país i a la proximitat als ciutadans com a receptors dels serveis públics i amb la voluntat d'adaptar l'estructura de la Divisió Operativa a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, es considera necessari reorganitzar l'actual Regió d'Emergències de Tarragona i Terres de l'Ebre, creant una nova regió d'emergències que exerceixi el comandament de les àrees bàsiques d'emergències i els parcs i el comandament operatiu de les intervencions en els sinistres o emergències que succeeixin en l'àmbit territorial específic de les comarques de les Terres de l'Ebre, per tal de garantir una gestió coordinada i eficaç per part de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil en aquestes comarques.

D'acord amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Justícia i Interior i amb la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA