DECRET 158/1991, de 16 de juliol, pel qual s'estructura la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 4/1991, de 22 de març, crea el Departament de Medi Ambient i disposa que a aquest li correspon establir, d'acord amb les orientacions del Govern, les directrius generals de la política de medi ambient i l'exercici de les competències i funcions en aquest àmbit.

El Decret 67/1991, de 8 d'abril, li assigna les competències i funcions i estableix l'estructura i l'organització central del Departament.

Un cop aquestes establertes, i fixades les estructures del Gabinet del conseller i de la Secretaria General del Departament, mitjançant el Decret 112/1991, de 7 de maig, cal dotar d'estructura administrativa la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d'assegurar la gestió adequada de les competències i funcions assignades al Departament de Medi Ambient respecte a l'afectació que els sectors industrial i urbà tenen sobre el medi i la necessitat que la Direcció General coordini i acondueixi els ajuts i les accions públiques, entre les quals han de figurar els mecanismes de coordinació oportuns amb el Departament d'Indústria i Energia, adreçades a la promoció del progrés, la tecnologia i el creixement de la població amb el respecte del medi ambient i la millora de la qualitat de vida.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient l'exercici de les competències i funcions següents:

 1. Formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit de les seves competències.

 2. Informar sobre els projectes de plans d'ordenació del territori i els projectes de plans generals d'urbanisme en l'àmbit de les seves competències.

 3. La planificació, la informació, la promoció del tractament, l'organització, la gestió i la supervisió de les actuacions concernents als residus sòlids d'origen no industrial per assolir els objectius generals de reduir-ne la generació, el reciclatge i la reutilització i el tractament adequats.

 4. La vigilància, la prevenció i el control de la qualitat de l'aire i la formulació i, si escau la gestió, dels plans i programes sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

 5. Donar el suport necessari a la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades per a l'exercici de les seves competències en matèria de procediment d'avaluació d'impacte ambiental i de seguiment de les obres i instal·lacions sotmeses a aquest procediment.

 6. La intervenció administrativa de les activitats classificades.

 7. Fomentar i promoure la recerca tecnològica en matèria de medi ambient.

 8. Vetllar per la racionalització de l'ús dels recursos implicats en la protecció del medi ambient.

 9. Proposar les directrius i el marc normatiu general per a l'òptima utilització dels recursos implicats en la protecció del medi ambient.

 10. Imposar les sancions que li pertoquin, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

 11. Resoldre els recursos d'alçada i de reposició, quan li corresponguin, contra els actes i acords dels òrgans jeràrquicament inferiors.

 12. Promoure l'acció coordinada de la Junta de Residus, la Junta de Sanejament i altres organismes i òrgans que estiguin directament relacionats amb els plans i ajuts de descontaminació industrial.

 13. Dirigir i coordinar les actuacions dels agents de la policia autonòmica de la Generalitat adscrits a les funcions de protecció del medi ambient i, si escau, les actuacions d'agents d'altres cossos de policia quan intervinguin en aquesta matèria.

Article 2

La Direcció General de Qualitat Ambiental s'estructura en les unitats orgàniques següents:

 1. Subdirecció General de Prevenció i Protecció Ambiental.

 2. Servei de Recerca i Informació de Tecnologies Netes.

Article 3

3.1 Correspon a la Subdirecció General de Prevenció i Protecció Ambiental:

 1. El suport directe al director general de Qualitat Ambiental.

 2. La supervisió, la coordinació i el control d'execució de les competències i funcions atribuïdes a la Direcció General en matèria d'activitats classificades, residus sòlids i protecció de l'ambient atmosfèric.

 3. Fer estudis i proposar mesures per millorar l'eficiència de la gestió de les unitats administratives que en depenen.

 4. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel director general referent a les funcions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA