DECRET 380/1983, de 8 de setembre, d'estructuració dels Consells Generals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i de Serveis Socials.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 17.5 de l'Estatut d'Autonomia estableix que la Generalitat ha d'ajustar-se, en l'exercici de les competències que assumeixi en matèria de sanitat i seguretat social, a criteris de participació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials.

Atès que pels Decrets 10/1983, de 20 de gener, i 9/1983, de 29 de gener, es crearen, respectivament, el Consell General d'Assistència Sanitària i el Consell General de Serveis Socials, les seves Comissions Executives i les Comissions Executives Territorials, amb caràcter provisional fins a la creació, per Llei, de les corresponents Entitats Gestores de la Seguretat Social a Catalunya;

Atès que la Llei 12/1983, de 14 de juliol, creà el Consell General de l'Institut Catala de la Salut i el Consell General de l'Institut Català d'Assistència Serveis Socials, com els òrgans de participació democràtica en el control i en la vigilància de la gestió dels serveis i les prestacions de la Seguretat Social corresponents als esmentats Instituts;

A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social i de conformitat amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.- 1. D'acord amb el que disposa l'article

7 de la Llei d'Administració Institucional de la Sanitat i l'Assistència i els Serveis Socials de Catalunya, la participació democràtica en el control i en la vigilància de la gestió dels serveis i les prestacions de la Seguretat Social corresponents a l'Institut Català de la Salut i a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'efectua mitjançant els respectius Consells Generals i les Comissions Executives Territorials, on hi ha d'haver, per parts iguals, representants dels sindicats, de les organitzacions empresarials i de la Generalitat. 2. La composició dels Consells Generals de l'Institut Català de la salut i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials serà, en cada cas, la següent:

  1. Tretze representants dels sindicats més significatius, en proporció a llur representativitat en l'àmbit territorial de Catalunya.

  2. Tretze representants de les organitzacions empresarials de més representativitat en aquell mateix àmbit.

  3. Tretze representants de la Generalitat de Catalunya. 3. Serà President de la cada Consell el director General del corresponent Institut, que serà un dels membres representats de la Generalitat i designarà un Vice-president entre aquests membres. 4. Seran també Vice-presidents dels respectius Instituts:

  4. Un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA