DECRET 53/2007, de 6 de març, d'estructuració de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

53/2007, de 6 de marÁ, d'estructuraciÛ de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya ha modificat el marc competencial dels diferents departaments.

D'altra banda, el Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha adequat l'estructura del Departament per tal de fer front a les noves competËncies assumides. Pel que fa a la Secretaria d'Habitatge, es produeix una redistribuciÛ de les competËncies ja existents i les que ara s'assumeixen, entre la Secretaria prÚpiament dita i la DirecciÛ General d'Habitatge. Per aquesta raÛ es produeix, tambÈ, una redistribuciÛ dels Úrgans superiors de la Secretaria fins al nivell de SubdirecciÛ General.

AixÚ no obstant, l'increment de competËncies derivades de la reestructuraciÛ dels departaments de la Generalitat, que en sÌntesi es concreten en els ‡mbits de l'ordenaciÛ tËcnica de l'edificaciÛ, en el de la rehabilitaciÛ d'habitatges i edificis d'habitatges, en el de la remodelaciÛ de barris, en l'impuls i coordinaciÛ de l'¿rea de SÚl Residencial i Habitatge de l'Institut Catal‡ del SÚl, i finalment en l'exercici de les competËncies derivades del Decret 166/2006, de 16 de maig, de reestructuraciÛ parcial dels departaments de Benestar i FamÌlia i de Medi Ambient i Habitatge, obliga a aprofundir mÈs en la reestructuraciÛ de la Secretaria d'Habitatge per poder fer front de manera adequada a aquests nous ‡mbits.

En conseq¸Ëncia, aquest Decret planteja la divisiÛ de la DirecciÛ General d'Habitatge en dues de noves: la DirecciÛ General de PromociÛ de l'Habitatge, centrada en els ‡mbits del sÚl destinat a habitatge protegit, la promociÛ d'habitatges protegits i en els sistemes d'accÈs a aquests habitatges, i la DirecciÛ General de Qualitat de l'EdificaciÛ i RehabilitaciÛ de l'Habitatge, amb l'assumpciÛ de les funcions de normativa tËcnica i de regulaciÛ i control sobre el parc d'habitatges existents, mentre la SubdirecciÛ General de CoordinaciÛ i Seguiment dels Programes d'Habitatge es mantÈ vinculada org‡nicament a la Secretaria d'Habitatge tal com ha establert el Decret 573/2006, de 19 de desembre, abans esmentat.

Per tot aixÚ, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Secretaria d'Habitatge

1.1††La Secretaria d'Habitatge, creada pel Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polÌtiques, els programes i els plans relatius a l'habitatge d'iniciativa p˙blica o privada.

b)†Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polÌtiques, els programes i els plans relatius a l'ordenaciÛ de l'edificaciÛ, el control de la qualitat de processos i dels productes de l'edificaciÛ, les polÌtiques de foment de la sostenibilitat i el control de l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

c)†Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polÌtiques, els programes i els plans relatius a la rehabilitaciÛ d'habitatges, la remodelaciÛ d'edificis d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilitzaciÛ del parc vacant existent.

d)†Definir els criteris per a la gestiÛ del patrimoni d'habitatge p˙blic.

e)†Definir i regular el sistema d'accÈs als habitatges de protecciÛ p˙blica.

f)†Definir i fer el seguiment de les polÌtiques d'adjudicaciÛ dels habitatges de protecciÛ p˙blica.

g)†Dirigir i coordinar les polÌtiques socials d'habitatge.

h)†Dirigir i coordinar la planificaciÛ territorial sectorial d'habitatge, sens perjudici de les competËncies del Departament de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques en la planificaciÛ territorial general i en les polÌtiques de sÚl.

i)†Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre tots els ‡mbits relacionats amb l'habitatge, i coordinar tota l'activitat d'atenciÛ als requeriments p˙blics i privats sobre habitatge.

j)†Promoure i fomentar la intervenciÛ d'altres administracions p˙bliques i dels agents socioeconÚmics en els plans i els programes inclosos en el seu ‡mbit d'actuaciÛ.

k)†Dur la direcciÛ estratËgica de les actuacions que exerceix l'Institut Catal‡ del SÚl relatives al sÚl destinat a habitatges amb algun tipus de protecciÛ p˙blica i de la promociÛ d'habitatges, com tambÈ la supervisiÛ i el control de l'execuciÛ dels plans i dels programes que desenvolupi en aquests ‡mbits.

1.2††De la Secretaria d'Habitatge en depenen:

a)†La DirecciÛ General de PromociÛ de l'Habitatge.

b)†La DirecciÛ General de Qualitat de l'EdificaciÛ i RehabilitaciÛ de l'Habitatge.

c)†La SubdirecciÛ General de CoordinaciÛ i Seguiment dels Programes d'Habitatge.

d)†El Servei d'Estudis i DocumentaciÛ d'Habitatge.

Article 2

DirecciÛ General de PromociÛ de l'Habitatge

2.1††Corresponen a la DirecciÛ General de PromociÛ de l'Habitatge les funcions seg¸ents:

a)†Executar i fer el seguiment i el control de la polÌtica d'habitatge de nova construcciÛ.

b)†Executar la polÌtica de foment de l'oferta d'habitatge de protecciÛ p˙blica.

c)†Impulsar i coordinar les actuacions relatives a la promociÛ i la construcciÛ d'habitatges que realitzi l'Institut Catal‡ del SÚl.

d)†Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'obtenciÛ i la preparaciÛ de sÚl residencial que realitzi l'Institut Catal‡ del SÚl.

e)†Executar i controlar la polÌtica de remodelaciÛ d'habitatges que suposi la substituciÛ de les edificacions existents.

f)†Elaborar els informes d'habitatge en relaciÛ amb els plans generals i municipals i altres planejaments urbanÌstics.

g)†Col∑laborar en les tasques d'elaboraciÛ i desplegament posterior del Pla territorial sectorial d'habitatge.

h)†Coordinar la representaciÛ tËcnica del Departament en les comissions d'urbanisme i en les ponËncies tËcniques en matËria d'habitatge.

i)†Coordinar, amb l'AdministraciÛ local, l'obtenciÛ de sÚls p˙blics per a la construcciÛ d'habitatge protegit.

j)†Programar, iniciar i resoldre els procediments d'adjudicaciÛ dels habitatges gestionats i construÔts mitjanÁant la intervenciÛ de la Generalitat de Catalunya.

k)†Elaborar propostes de criteris i sistemes d'accÈs a l'habitatge protegit i control dels processos d'adjudicaciÛ.

l)†Totes aquelles altres que la Secretaria d'Habitatge li encomani expressament.

2.2††De la DirecciÛ General de PromociÛ de l'Habitatge en depenen:

a)†La SubdirecciÛ General de PromociÛ d'Habitatge Protegit i de SÚl Residencial Associat.

b)†L'¿rea funcional de CoordinaciÛ de Procediments i AdjudicaciÛ d'Habitatges.

c)†El Servei d'AvaluaciÛ i QualificaciÛ de l'Habitatge Protegit.

Article 3

SubdirecciÛ General de PromociÛ d'Habitatge Protegit i de SÚl Residencial Associat

3.1††Corresponen a la SubdirecciÛ General de PromociÛ d'Habitatge Protegit i de SÚl Residencial Associat les funcions seg¸ents:

a)†Programar, coordinar i avaluar les actuacions en matËria d'habitatge protegit de nova construcciÛ.

b)†Elaborar propostes de regulaciÛ en matËria d'habitatge protegit de nova construcciÛ, supervisar el seu compliment i, en especial, de l'habitatge de lloguer.

c)†Dissenyar i programar les actuacions de remodelaciÛ d'aquells barris que requereixen una atenciÛ especial, sens perjudici de les competËncies que corresponen al Departament de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques, d'acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, ‡rees urbanes i viles que requereixen atenciÛ especial.

d)†Impulsar i coordinar amb l'Institut Catal‡ del SÚl els processos de foment de sÚl residencial i promociÛ d'habitatges i remodelaciÛ de barris, sens perjudici de les competËncies que corresponen al Departament de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques, d'acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, ‡rees urbanes i viles que requereixen atenciÛ especial.

e)†Supervisar la conservaciÛ i millora del patrimoni d'habitatge p˙blic.

f)†Donar suport tËcnic a l'elaboraciÛ de les directrius de programaciÛ de l'habitatge protegit.

g)†Convenir amb els ajuntaments els programes generals i actuacions concretes d'habitatge protegit.

h)†Col∑laborar en l'elaboraciÛ del Pla territorial sectorial d'habitatge i coordinar les seves determinacions amb el planejament urbanÌstic.

i)†Supervisar el seguiment dels plans locals d'habitatge i el seu compliment.

3.2††De la SubdirecciÛ General d'Habitatge Protegit i SÚl Residencial Associat en depenen:

a)†El Servei de ProgramaciÛ de l'Habitatge Protegit.

b)†El Servei de PlanificaciÛ d'Habitatge i SÚl Residencial Associat a l'Habitatge Protegit.

Article 4

Servei de ProgramaciÛ de l'Habitatge Protegit

4.1††Corresponen al Servei de ProgramaciÛ de l'Habitatge Protegit les funcions seg¸ents:

a)†Elaborar propostes, fer l'assistËncia tËcnica de la programaciÛ i el seguiment dels programes d'habitatge promogut directament per la Generalitat.

b)†Cooperar en la conservaciÛ i millora del patrimoni d'habitatge p˙blic de la Generalitat.

c)†Cooperar amb l'Institut Catal‡ del SÚl en la programaciÛ i seguiment de les actuacions de promociÛ d'habitatge protegit.

d)†Cooperar, controlar i tutelar els programes de barris en remodelaciÛ sens perjudici de les competËncies que corresponen al Departament de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques, d'acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, ‡rees urbanes i viles que requereixen atenciÛ especial.

e)†Elaborar propostes de convenis de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA