DECRET 183/2007, de 28 d'agost, d'estructuració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i d'organització operativa i territorial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

183 /2007, de 28 d'agost, d'estructuració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i d'organització operativa i territorial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil va ser creada mitjançant el Decret 225/1997, de 2 de setembre, de supressió i creació de centres directius del Departament de Governació, la qual va assumir les funcions que exercien diferents òrgans del Departament de Governació en matèria de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis, funcions derivades, fonamentalment, de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i tota la normativa de desplegament reglamentari d'aquestes lleis.

En data 30 d'abril de 1998 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 103/1998, de 28 d'abril, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil i de regulació de les funcions de guàrdia. Aquest Decret, però va ser derogat parcialment pel Decret 162/2001, de 12 de juny, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, el qual, modificat en diverses ocasions, ha regulat fins a l'actualitat l'estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Mitjançant el Decret 479/2006, de 5 de desembre, d'estructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil ha passat a denominar-se Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i ha assumit les funcions que tenia atribuïdes l'esmentada Direcció General llevat de les relatives a protecció civil a què fa referència l'article 13 del citat Decret que han estat assumides per la Direcció General de Protecció Civil, de nova creació. Així mateix, d'acord amb l'apartat segon de l'article 12 d'aquest Decret, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha integrat l'estructura orgànica de l'anterior Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil i ha donat suport a la Direcció General de Protecció Civil.

Tanmateix, ateses les modificacions provisionals dutes a terme, la disposició transitòria quarta del Decret 479/2006, de 5 de desembre, ha previst que el Govern ha d'establir les funcions i l'estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA