ORDRE CMC/276/2009, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

CMC/276/2009, de 22 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.

Els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana o aranesa han d'enfrontar-se diàriament a un desavantatge competitiu respecte als mitjans de la competència fets en altres llengües i, per tant, amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, i atesa la funció que duen a terme aquests mitjans per afavorir la cohesió social i territorial i l'enriquiment del patrimoni cultural del país, cal tenir present la seva viabilitat en la vertebració de l'espai català de comunicació, tot això sense oblidar la realitat empresarial del sector.

En aquest sentit, es considera oportú establir una línia d'ajuts destinada a les empreses periodístiques i les entitats sense ànim de lucre per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès.

Actualment, les competències en matèria de mitjans de comunicació són responsabilitat del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, d'acord amb el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Secretaria de Mitjans de Comunicació fa una política de suport als projectes que tenen per objecte la viabilitat i consolidació de les empreses del sector dels mitjans de comunicació en català i en aranès, i la vertebració de l'espai català de comunicació.

En conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, pels quals el Govern i les corporacions locals poden subvencionar les publicacions periòdiques de difusió general, les d'àmbit local o comarcal redactades totalment o majoritàriament en llengua catalana, i en aranès per a Era Val d'Aran; vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre CMC/253/2008, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions estructurals a publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de maig de 2009

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Annex

Bases generals

.1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions estructurals a empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre per a l'edició de publicacions periòdiques en català o aranès, que es posen a disposició del públic en suport de paper i estan realitzades amb mitjans d'impremta, o bé per a l'edició en català o aranès de publicacions en altres llengües.

1.2 No es consideren inclosos en les subvencions que són objecte d'aquestes bases els supòsits següents:

 1. Les publicacions editades o coeditades per institucions públiques o per entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament per institucions públiques.

 2. Els butlletins i les publicacions corporatives.

 3. Els reclams publicitaris i les guies comercials.

 4. Els suplements de publicacions.

 5. Les publicacions que es comercialitzen de forma encartada o de manera condicionada a l'adquisició d'una altra.

  .2 Persones destinatàries

  2.1 Poden optar a aquestes subvencions les empreses periodístiques, d'acord amb la definició que preveu la base 4.a), i les entitats sense ànim de lucre que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques.

  2.2 En el cas de persones jurídiques, la realització d'aquesta activitat ha de quedar acreditada en el seu objecte social, tant si es tracta d'empreses periodístiques com si són entitats sense ànim de lucre.

  2.3 Les persones físiques han d'estar donades d'alta en l'epígraf de l'Impost d'activitats econòmiques corresponent a l'edició de publicacions periòdiques i revistes.

  2.4 Les persones destinatàries d'aquestes subvencions estan subjectes al compliment de les obligacions que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  .3 Compatibilitats

  3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

  3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.

  .4 Definicions

  4.1 Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

 6. Empresa periodística: societat mercantil o empresari/ària persona física que té com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, segons es desprèn de l'objecte social, en el cas de les societats mercantils, o bé de l'alta en l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats econòmiques si es tracta d'empresaris/àries persones físiques.

 7. Publicació periòdica: la que s'edita un mínim de dues vegades l'any en suport de paper i utilitzant mitjans d'impremta, sota un mateix títol i en sèrie contínua, amb numeració correlativa i data de publicació, que apareix amb propòsit de durada indefinida i inclou el peu d'impremta amb les dades que estableix la legislació vigent.

 8. Edició territorial: cadascuna de les publicacions que s'editen sota una mateixa capçalera i presenten variacions superiors al 25% del contingut de redacció.

 9. Publicació corporativa: la que pel seu objectiu o contingut s'adreça principalment als membres d'una entitat determinada, o d'un grup o federació d'entitats.

 10. Butlletí: publicació que centra el seu contingut en la comunicació interna dels membres d'una entitat determinada.

 11. Publicació de pagament: la que es posa a disposició del públic contra pagament específic per adquirir-la, per canals comercials de distribució (subscripció o punts de venda al públic).

 12. Publicació gratuïta: la que es posa a disposició del públic sense cap cost per a la persona que és destinatària de la publicació.

 13. Revista: publicació no diària de paper, format i característiques d'impressió diferents a les del diari, cosida i/o enquadernada, i amb coberta.

 14. Suplement: la publicació que distribueix ordinàriament els exemplars de manera conjunta amb una altra, encara que tingui preu, numeració, data i capçalera pròpies.

 15. Contingut de redacció: el contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d'un periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o els col·laboradors del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística.

 16. Contingut publicitari: tots els continguts d'una publicació que no tinguin caràcter de redacció, com són la publicitat convencional, els publireportatges, les cartelleres de ràdio i televisió, les agendes o els avisos que són una simple transcripció de les dades ofertes per les fonts d'informació.

  4.2 Als efectes d'aquesta Ordre i en relació amb la periodicitat, les publicacions es cataloguen de la manera següent: diàries, quan s'editen almenys quatre dies per setmana; setmanals, quan s'editen entre un i tres dies per setmana; quinzenals quan s'editen una vegada cada quinze dies i mensuals quan s'editen una vegada al mes.

  .5 Requisits de les publicacions subvencionables

  Per poder optar a la subvenció, la publicació per a la qual es sol·licita haurà de complir els requisits següents:

  5.1 Requisits generals per a totes les publicacions:

 17. Estar en actiu en el moment de la resolució sobre la sol·licitud.

 18. Estar editada en un 100% en català...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA