DECRET 323/1980, d'1 de desembre, estructurant la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 149/1980, de 29 d'agost, va establir l'estructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins al nivell de Secretaria General Tècnica i Direccions Generals.

Atesa la necessitat de desenvolupar progressivament l'estructura de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i basant-me en el Decret sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments, de 18 de setembre de 1978, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Es creen en la Direcció General

d'Arquitectura i Habitatge, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els següents Serveis:

  1. Servei de Promoció de l'Habitatge.

  2. Servei d'Ordenació de l'Habitatge.

  3. Servei d'Edificació i Conservació.

  4. Servei d'Actuació Administrativa.

Article segon.

- El Servei de Promoció de l'Habitatge tindrà

cura de l'elaboració i control dels programes d'actuació en habitatge, l'atorgament de beneficis, qualificacions d'habitatges, les funcions en matèria d'habitabilitat i les funcions de cooperació, control i tutela dels programes desenvolupats per Patronats, Cooperatives i Patronats Municipals.

Article tercer.

- El Servei d'Ordenació de l'Habitatge

tindrà cura de l'establiment de normatives, qualitat de l'habitatge i l'arquitectura, foment, conservació i millora del parc immobiliari urbà i rural i les funcions de policia d'habitatge. Dependrà d'aquest Servei la Secció d'Arquitectura.

Article quart.

- El Servei d'Edificació i Conservació tindrà

les competències corresponents a la construcció i conservació dels edificis públics de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA