DECRET 102/1991, de 7 de maig, pel qual s'estructuren el Gabinet del conseller i la Secretaria General del Departament de Medi Ambient. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4687, pàg. 34112, de 31.7.2006).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC. La Llei 4/1991, de 22 de març, crea el Departament de Medi Ambient i disposa que correspon a aquest establir, d'acord amb les orientacions del Govern, les directrius generals de la política de medi ambient i l'exercici de les competències i funcions en aquest àmbit.

El Decret 67/1991, de 8 d'abril, li assigna les competències i funcions i estableix l'estructura i l'organització central del Departament.

Una vegada aquestes establertes es fa necessari estructurar la Secretaria General i el Gabinet del conseller sota els principis d'eficiència, descentralització i coordinació, per tal d'assegurar la gestió adequada de les competències que li corresponen, en el marc del nou model del medi ambient que preveu la Llei 4/1991, de 22 de març.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Capítol 1 Gabinet del conseller

Article 1

El Gabinet del conseller és l'òrgan d'assistència i de suport al titular del Departament i coordina les funcions pròpies de les diverses oficines en què s'estructura.

Article 2

El Gabinet del conseller s'estructura en les unitats següents: Cap de Protocol. Cap de Premsa. Cap de Relacions Institucionals.

Article 3

El cap de Protocol és l'òrgan de relació amb el Servei de Protocol de la Presidència i coordina les activitats relacionades amb el protocol del actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què aquest participa i qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament pel cap del Gabinet.

Article 4

El cap de Premsa coordina les relacions amb els mitjans de comunicació, tramet notes de premsa, prepara entrevistes, rodes de premsa, i qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament pel cap del Gabinet.

Article 5

El cap de Relacions Institucionals és l'òrgan de col·laboració i connexió amb els centres, els organismes i les dependències de les diverses administracions públiques i organitzacions privades vinculades al medi ambient, i també qualsevol altra funció que, d'acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament pel cap del Gabinet.

Article 6

Els llocs de treball de cap del Gabinet del conseller, cap de Premsa, cap de Protocol i cap de Relacions Institucionals es regeixen pel que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març, sobre règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

Capítol 2 Secretaria General

Article 7

La Secretaria General del Departament de Medi Ambient s'estructura en les unitats següents: Subdirecció General d'Assessoria Jurídica. Subdirecció General de Coordinació Administrativa. Subdirecció General d'Estudis. Servei de Coordinació Territorial.

Article 8

8.1 A la Subdirecció General d'Assessoria Jurídica li corresponen les funcions següents:

 1. Assessorar en matèria jurídica els òrgans del Departament i els organismes que en depenen.

 2. Supervisar i controlar l'activitat normativa del Departament i dels organismes que en depenen.

 3. Dur a terme les relacions de col·laboració amb el Gabinet Jurídic Central.

 4. Tramitar assumptes amb la Comissió Jurídica Assessora i el Síndic de Greuges i fer-ne el seguiment.

 5. Dirigir, coordinar i supervisar l'actuació dels serveis al seu càrrec.

 6. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel secretari general. 8.2 De la Subdirecció General d'Assesoria Jurídica depenen el Servei Normatiu i el Servei Jurídic.

Article 9

El Servei Normatiu té les funcions següents:

 1. Elaborar avantprojectes de llei i disposicions de caràcter general en matèries que siguin competència del Departament.

 2. Informar preceptivament sobre els avantprojectes de Llei i disposicions generals del Departament, i elaborar els informes i els dictàmens sobre les resolucions, els actes i l'activitat del Departament, que se li encomanin.

 3. Informar sobre els convenis que celebri el Departament.

 4. Informar sobre els plecs de clàusules administratives dels contractes i els expedients relatius a la modificació, la novació, la nul·litat, la rescissió, la resolució i l'extinció d'aquests, i també sobre la participació en les meses de contractació.

 5. Verificar els poders i els altres documents justificatius de la personalitat que hagin de fer efecte davant els òrgans del Departament.

 6. Seleccionar i recopilar la legislació i els treballs doctrinals que es relacionin amb matèries pròpies del Departament en els àmbits de les administracions autonòmica, central i comunitària.

 7. Estudiar i portar a terme la recerca en matèries que siguin competència del Departament.

 8. Informar sobre les qüestions parlamentàries que afectin el Departament i fer-ne el seguiment.

 9. Preparar els temes que s'hagin de sotmetre a l'ordre del dia de les sessions del Govern o Consell Tècnic.

 10. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel subdirector general d'Assessoria Jurídica.

Article 10

Al Servei Jurídic li corresponen les funcions següents:

 1. Fer l'assessorament en matèria jurídica a qualsevol òrgan del Departament i als organismes que en depenen.

 2. Informar sobre els expedients sancionadors que hagin de ser resolts pel conseller o pel secretari general.

 3. Informar sobre qualsevol altre assumpte que, d'acord amb la legislació vigent, exigeixi informe jurídic o hagi de ser sotmès a la seva consulta.

 4. Fer, si escau, la proposta de resolució dels recursos contra les disposicions i els actes dictats pels òrgans del Departament, i informar sobre aquesta.

 5. Informar sobre les reclamacions que es trobin en via administrativa, prèvia a la civil o a la laboral.

 6. Informar, en col·laboració amb el Gabinet Jurídic Central, sobre els recursos contenciosos administratius, i sobre els recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència que afectin el Departament.

 7. Informar sobre els expedients en matèria tributària.

 8. Elaborar els estudis relatius a l'adequació de la normativa vigent tributària en coordinació amb els òrgans i les comissions que es constitueixin.

 9. Portar a terme la coordinació amb la Direcció General de Tributs en tot el que sigui sotmès a la seva autorització.

 10. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel subdirector general d'Assessoria Jurídica.

Article 11

11.1 A la Subdirecció General de Coordinació Administrativa li corresponen les funcions següents:

 1. La direcció i la coordinació de les unitats que depenen d'aquest òrgan.

 2. La coordinació de les funcions relacionades amb les unitats del Departament que tinguin assumides la gestió d'assumptes de personal, econòmics, de règim interior, de contractació, de patrimoni i d'expropiació.

 3. La direcció i el desenvolupament de programes generals del Departament en matèria de personal, d'organització i mètodes de treball, tant d'estructura com de procediment.

 4. Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel secretari general. 11.2 De la Subdirecció General de Coordinació Administrativa depenen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA