RESOLUCIÓ IUE/4397/2006, de 28 de desembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a l'estudiantat, en el marc del programa europeu Erasmus, de les universitats o de centres d'estudis d'ensenyaments artístics de Catalunya, i altres programes de mobilitat amb reconeixement acadèmic en què participin les...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

IUE/4397/2006, de 28 de desembre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a l'estudiantat, en el marc del programa europeu Erasmus, de les universitats o de centres d'estudis d'ensenyaments artístics de Catalunya, i altres programes de mobilitat amb reconeixement acadèmic en què participin les universitats catalanes, per al curs 2007-2008 (ERASMUS).

De conformitat amb el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca;

Atès que l'article 11 dels Estatuts de l'Agència, aprovat pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com també la seva resolució, i que aquestes facultats han estat delegades al president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris, amb data 5 de desembre de 2002,

Resolc:

Article 1

Aprovar les bases i obrir la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a l'estudiantat, en el marc del programa europeu Erasmus, de les universitats o de centres d'estudis d'ensenyaments artístics de Catalunya, i altres programes de mobilitat amb reconeixement acadèmic en què participin les universitats catalanes, per al curs 2007-2008 (ERASMUS), d'acord amb les condicions que figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és d'1.000.000 d'euros, dels quals, 500.000,00 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2007, i els 500.000,00 euros restants a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2008. De l'import total de la convocatòria, es destinen 825.000,00 euros a la modalitat A, 125.000,00 euros a la modalitat B i 50.000,00 euros a la modalitat C.

Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, i s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) per delegació del Consell de Direcció de l'AGAUR en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia de la publicació de la resolució al DOGC; o bé recurs contenciós administratiu interposat directament davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 28 de desembre de 2006

Josep Anton Ferrer i Vidal

President de la Comissió Executiva

d'Ajuts Universitaris

Annex

I. Normes generals

.1 Objecte

Concedir ajuts a les estudiantes i els estudiants de les universitats catalanes o de centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya que hagin obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.

S'estableixen tres modalitats d'ajuts:

Modalitat A: estada acadèmica, en el marc del programa Erasmus, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes.

Modalitat B: estada acadèmica, en el marc dels programes de mobilitat a fora de l'Estat espanyol, amb reconeixement acadèmic, en què participin les universitats catalanes, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes.

Modalitat C: estada acadèmica, en el marc del programa Erasmus, adreçada a l'estudiantat dels centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya.

.2 Persones beneficiàries

2.1 En poden ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'estudiantat no comunitari, acreditar la condició de persona resident; queda exclòs de concórrer-hi l'estudiantat que es trobi en situació d'estada.

b) Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari català o en un centre d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya, al curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut.

2.2 Requisits.

Modalitat A: cal estar matriculat/ada en uns estudis adreçats a l'obtenció d'un títol oficial, de primer i/o de segon cicle, o només de segon cicle, corresponent a titulacions universitàries anteriors al Reial decret 55/2005, de 21 de gener, o en uns estudis adreçats a l'obtenció de títols propis de les universitats catalanes, amb l'organització, l'estructura, la durada i les característiques acadèmiques equivalents als estudis que condueixen als títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicles, o només de segon cicle, excloent-ne, en tot cas, els de postgrau i els d'extensió universitària.

Modalitat B: cal estar matriculat/ada en uns estudis adreçats a l'obtenció d'un títol oficial, de primer i/o d'un segon cicle, o només de segon cicle, corresponent a titulacions universitàries anteriors al Reial decret 55/2005, de 21 de gener, situació que s'ha de mantenir en el moment del gaudiment de l'ajut.

Modalitat C: cal estar matriculat/ada en uns estudis adreçats a l'obtenció d'un títol d'ensenyaments artístics superiors de Catalunya, amb equivalència universitària.

Totes les modalitats:

a) Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), 27,5 crèdits com a mínim.

b) Haver estat seleccionat/ada per una universitat o centre d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya per a una estada en el marc del programa europeu Erasmus o en el marc d'altres programes de mobilitat en què participin les universitats catalanes. L'AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant l'acreditació d'aquest punt, en qualsevol moment de la convocatòria.

c) Tenir un coneixement suficient de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació.

Són exclosos d'aquesta convocatòria els estudis de màster, de postgrau i de doctorat.

.3 Període

Correspon al curs acadèmic 2007-2008. Els ajuts es concedeixen per a la realització d'estades en altres països, en el marc del programa europeu Erasmus o d'altres programes de mobilitat internacional. Independentment de la durada de l'estada, el temps màxim pel qual es concedeix l'ajut que és objecte d'aquesta convocatòria és de sis mesos.

.4 Quantia

4.1 Amb la finalitat de col·laborar en el finançament de les despeses de mobilitat, es concedeix a l'estudianta o estudiant que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria i que hagi obtingut una puntuació més alta, segons els criteris de la base 7, una quantitat de 200 euros mensuals, per una durada màxima de l'estada de fins a sis mesos, és a dir, fins a un màxim de 1.200 euros.

4.2 Per estada s'entén la durada del període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació, sempre que coincideixi amb la durada sol·licitada o que hi sigui inferior.

4.3 En cas que no s'exhaureixi alguna de les dotacions establertes per a una modalitat, l'import corresponent es pot adjudicar a estudiantes o estudiants de les altres modalitats, sempre que s'aconsegueixi la puntuació mínima requerida, d'acord amb els criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària.

.5 Sol·licituds i documentació

5.1 L'imprès de la sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, i a la pàgina web de l'AGAUR, http://www.gencat.cat/agaur.

5.2 La sol·licitud ha de ser formalitzada per la persona interessada, segons el model normalitzat, i s'ha de presentar, juntament amb la documentació requerida, al registre de l'AGAUR, o bé d'acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3 La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA